Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/9/2020

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/9/2020

605
0

Η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς θα γίνει πάλι διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 16:00,  σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2020 (5η).

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (6η).

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Έγκριση Κανονισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2021.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ).

Εισηγητής: Αγραπίδης Χρήστος

 

 1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2020.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχ/σης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) οικονομικού έτους 2020.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. 7. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) οικονομικού έτους 2020.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πειραιά στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων-εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για τα εξής κάτωθι έργα:
 2. «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – με Ενάριθμο έργου 2020ΕΠ08510091 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
 3. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – με Ενάριθμο έργου 2019ΕΠ08510008 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
 4. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – με Ενάριθμο 2020ΕΠ08510019 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης Πεπαλαιωμένων Κάδων που θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

 

 1. 1 Έγκριση χώρων εγκατάστασης για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Πειραιά για την τριετία 2021 – 2022 – 2023.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση της σύνταξης Πράξης Αναλογισμού Αποζημίωσης για την εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και τη διάνοιξη τμήματος της οδού Κανελλοπούλου (Θεσσαλονίκης), μεταξύ της Παρακηφίσιας οδού και της οδού Ελ. Βενιζέλου, στο Ο.Τ.29-30/Τ.21, στη Γ’ Δημ. Κοινότητα του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4115/29.6.2020 εισήγηση Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. Τμήμα Γεν. Σχεδιασμού – Π.Ε.Α.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

 

 1. Μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα έργου των αναδόχων εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ – GLOBISED Μ. ΕΠΕ καθώς και για την αποθήκευση φωτιστικών σωμάτων, στο πλαίσιο της σύμβασης «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά», μεταξύ του Δήμου και των ανωτέρω εταιρειών.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Κατανομή ποσού 332.141,04 € ως Γ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2020, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών σχολικών φυλάκων για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2001 έως και τον Ιούνιο του 2006.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, για την πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης στον πεζόδρομο επί της οδού Ι. Δραγάτση πλησίον του Δημοτικού Θεάτρου, στις 16-10-2020 μεταξύ των ωρών 08:00-23:00.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων για τις Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά, που θα πραγματοποιηθούν από 17-09-2020 έως 20-09-2020.

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 80 διαφημιστικών θέσεων στα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, για την προβολή των εκδηλώσεων του Δήμου «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020», που θα πραγματοποιηθούν  το χρονικό διάστημα από 17/09/2020 έως 20/09/2020.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Παραχώρηση δύο κοινόχρηστων χώρων της πόλης μας για τοποθέτηση δύο επιγραφών, στo πλαίσιο της τουριστικής προβολής του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα για την προβολή της πόλης και την προσέλκυση των επισκεπτών τουριστικού ενδιαφέροντος.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΧΡ 1993 αυτοκίνητο επί της οδού Μπότσαρη, έμπροσθεν του αριθμού 31, με ημερομηνία λήξης την 2/9/2022, σύμφωνα με το δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ που έχει εκδοθεί για το συγκεκριμένο όχημα.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Υλοτομία ενός δένδρου στη Γ’ Δημ. Κοινότητα επί της οδού Φιλίππου 3, Μικρολίμανο.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.