Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 30/10/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 30/10/2019

845
0
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά

Το 22ο δημοτικό συμβούλιο για φέτος θα γίνει την Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 17:00, στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023.

Εισηγητής: Αβραμίδης Παναγιώτης.

 

 1. Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4018/2011.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

 

 1. Έγκριση ύψους αναπροσαρμογής των Ανταποδοτικών Τελών και της ανταποδοτικότητάς τους για το έτος 2020.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εισηγητής: Αβραμίδης Παναγιώτης.

 

 1. Ορισμός δύο αιρετών εκπροσώπων του Δήμου μας με τους αναπληρωτές τους ως τρίτα μέλη σε (2) τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Πειραιώς αντίστοιχα.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Τροποποίηση σύστασης και ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους και εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

 

 1. Τροποποίηση σύστασης και ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους και εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

 

 1. Ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5044800 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα.

 

 1. 10. Έναρξη συνεργασίας μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ-Ομόρρυθμη Εταιρία  Εμπορίας & Ανακύκλωσης» και το διακριτικό τίτλο  «RECYCOM» και του Δήμου Πειραιά, σχετικά με την ανακύκλωση Ενδυμάτων και                  Υποδημάτων και έγκριση σύναψης και υπογραφής Συμφωνητικού Συνεργασίας.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης.

 

 1. Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 7ου Γυμνασίου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. 12. Τροποποίηση της με αριθμ. 459/29-7-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μίσθωση δύο ακινήτων για τη στέγαση δύο Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Α΄ & Β΄ Δημοτική Κοινότητα αντίστοιχα.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση του καθορισμού της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.), για τις παραστάσεις τους στα διοικητικά συμβούλια.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “Be Secure-Feel Secure” στο πλαίσιο του Προγράμματος Urban Innovative Actions (UIA), Αστικές Καινοτόμες Δράσεις.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Δέσμευση για α) Ένταξη της πρότασης του Δήμου Πειραιά με τίτλο «Αποκατάσταση και Αξιοποίηση Εμβληματικού Κτιρίου Περδίκη» που θα υποβληθεί στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτηρίων» με τίτλο «Αξιοποίηση/αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων Δημοτικής περιουσίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί, β) Μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στο κτίριο για τις οποίες δε θα απαιτηθεί προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος.

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο ERASMUS με τίτλο «Maritime Innovative Network of Education for Emerging Maritime Issues» και ακρωνύμιο «ΜΙΝΕ-ΕΜΙ» και ορισμού της Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.             Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα.
 2. Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη δράση: “Προώθηση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας /Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής”, σε συνεργασία με την “Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.”. Εισηγητής: Αγραπίδης Χρήστος

 

 1. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προκηρύχτηκε, για την ανάθεση της προμήθειας του είδους του διαγωνισμού:

ΟΜΑΔΑ Β)  (Αμόλυβδη βενζίνη) προϋπολογισμού 294.100,00 € πλέον ΦΠΑ 24% που αφορά τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2019-2020-2021.

β) Ορισμό της αρχικής επιτροπής, διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών του διαγωνισμού, προκειμένου να συγκεντρώσει προσφορές και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.

Εισηγητής: Μανωλάκος Λεωνίδας.

 

 1. Εκκαθάριση αρχείων-φακέλων Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης της δράσης «Ζωγραφίζουμε τη Νοητική Αναπηρία» σε συνεργασία με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης – συζήτησης με θέμα «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ…», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο του Πρότυπου Γυμνασίου – Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

 

 1. Κατάργηση θέσης ενός (1) σχολάζοντος – κενού περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 72.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Κατάργηση θέσης ενός (1) σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Τσαμαδού αρ. 48.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Κατάργηση δύο (2) θέσεων σχολαζόντων περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών: 1) Ακτή Μιαούλη αρ. 83 και 2) Αφεντούλη αρ. 14 και αποξήλωση κουβουκλίου.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Αποξήλωση κουβουκλίου ενός (1) σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αρ. 4 και κατάργηση της θέσης.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Αποξήλωση κουβουκλίου ενός (1) σχολάζοντος –κενού περιπτέρου, που βρίσκεται επί των οδών Σαχτούρη αρ. 91 και Ιωννιδών και κατάργηση της θέσης.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Αποξήλωση κουβουκλίου ενός (1) σχολάζοντος –κενού περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Φίλωνος (έναντι αρ. 47, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας) και κατάργηση της θέσης.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Αποξήλωση κουβουκλίου ενός (1) σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού 2ας Μεραρχίας αρ. 2 και κατάργηση της θέσης.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Αποξήλωση κουβουκλίου ενός (1) σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Φαλήρου και κατάργηση της θέσης.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ακτή Ποσειδώνος αρ. 38, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1012/15/186-ριη/2-5-2019 εγκριτική του Α’ Τμήματος της Τροχαίας Πειραιά και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Τροποποίηση της με αρ. 332/22-4-2019 απόφασης του Δ.Σ. και εξαίρεση του έργου: «Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες κρουαζιέρας – Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο» από την διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το ΦΕΚ 3537/20-09-2019.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος.

 

 1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ.188Α/Τ.29, που περικλείεται από τις οδούς Καρπάθου – Κλεισόβης και τον πεζόδρομο Ανδριανοπούλου, για την προσαρμογή της ρυμοτομικής γραμμής στην πλατεία Καρπάθου, όσο το δυνατόν στην υφιστάμενη κατάσταση, και τον καθορισμό χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς, άθλησης και αναψυχής – πλατείας.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος-Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Απόρριψη ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 327/22-4-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στα Ο.Τ.91/Τ22 και Ο.Τ 58Α & 58Β/Τ.25, επί των οδών Φαλήρου, Μουτσοπούλου, Κέας στα Καμίνια.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος-Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Απόρριψη ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 328/22-4-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 4/Τ21, στο Ν. Φάληρο.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος-Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Μετονομασία της οδού «Πάροδος Οικονόμου» σε οδό «Λιμενοφυλάκων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος-Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 

Προηγούμενο άρθροΠιάτσα λαθραίων τσιγάρων κοντά στον Ηλεκτρικό – Πως κρύβουν τα λαθραία [videos]
Επόμενο άρθροΘεμιστόκλειο Στάδιο : Θέμα χρόνου η παράδοση του σε Δήμο Πειραιά και κατοίκους

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.