Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 6/2/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 6/2/2019

662
0

Την επομέν Τετάρτη 6-2-2019 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα γίνει το 2ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο Πειραια στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,51 στον αριθμό:

                                               

                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά προς τη  Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) οικονομικού έτους 2019, ποσού 1.450.000,00 ευρώ και καταβολή της σε οκτώ μηνιαίες δόσεις».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά προς το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) οικονομικού έτους 2019, ποσού 1.000.000,00 € και καταβολή της σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Μείωση μισθωμάτων του μισθωτή του Δήμου μας με την επωνυμία “ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε” στο με αρ. 9/2Α ισόγειο κατάστημα  πρώην “Γιαπί της Ραλλείου” κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6870/131/24-1-19 αιτήσεώς του, σύμφωνα με το N.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄/11-4- 2012».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Μίσθωση ακινήτου/ακινήτων  για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου, που στεγάζονται στο κτίριο του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά) και στο κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών  του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος αποθηκευτικού χώρου στο ΑΑΔΕ».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός τακτικών μελών και των αναπληρωτών τους, για την συγκρότηση των δύο (2) Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2019».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πραγματοποίησης αποκριάτικων δράσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά έτους 2019».

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση α) προβολής των αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικές πλατείες του Δήμου Πειραιά, β) παραχώρησης πενήντα (50) ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου, προκειμένου να προβληθούν οι ανωτέρω εκδηλώσεις».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την πραγματοποίηση αποκριάτικων δράσεων του Δήμου Πειραιά έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 786/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε στην εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά και καθιέρωση λειτουργίας σε  12ωρη , 16ωρη  και  24ωρη βάση».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρόσληψης εβδομήντα (70) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της καθαριότητας εσωτερικών χώρων και της φύλαξης των δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρόσληψης δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρόσληψης εξήντα εννέα (69) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρόσληψης εκατόν τριών (103) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρόσληψης είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση πρόσληψης εκατόν δεκαοκτώ (118) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισμό του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της παροχής υπηρεσίας “Επισκευή plotter της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού”».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση του Ε.Ν.Κ. Πύργος Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την πραγματοποίηση 9 διαδικτυακών σεμιναρίων από την εταιρεία ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ετήσιας συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. για το έτος 2018».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην προβολή Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018 του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην παράθεση δεξίωσης για την εκδήλωση Πρωτοχρονιάς 2019».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην παράθεση δεξίωσης για την εκδήλωση της εορτής των Θεοφανείων 2019».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης-Τμ. Δημοτικών Κοινοτήτων & Δημοτικών Νομικών Προσώπων ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ από 1-1-2019 έως και 30-11-2019 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-3-2019».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εναρκτήριας συνάντησης της Β’ Φάσης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ” BLUegrowth cities in ACTion ” και ακρωνύμιο BLUACT, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κτίριο της Κανθάρου στις 26,27 και 28 Φεβρουαρίου και παράθεση διαλειμμάτων καφέ, γευμάτων (μπουφέ) καθώς και ενός δείπνου στους εταίρους του έργου».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εναρκτήριας συνάντησης (Kick off meeting) του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: “Migrants’ Integration through Volunteering Activities” και ακρωνύμιο MIVA, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-14/2/2019 στον Πειραιά και παράθεση διαλειμμάτων καφέ, γευμάτων (μπουφέ), ενός δείπνου καθώς και ξενάγηση, στους εταίρους του έργου».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση πραγματοποίησης του Μνημόσυνου στη μνήμη των 21 φιλάθλων της ΘΥΡΑΣ 7, που θα τελεσθεί στο Στάδιο Καραϊσκάκη στο Ν. Φάληρο, στις 9-2-2019».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση της τέλεσης του Μνημόσυνου των Πνιγέντων–Φονευθέντων του Εμπορικού Ναυτικού (12-4-2019) στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση της τέλεσης του Μνημόσυνου των αποβιωσάντων Δωρητών-Ευεργετών της πόλης (15-3-2019)».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση α) γενομένης δαπάνης ποσού 200,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για την υπηρεσία με τίτλο “Παράθεση ενός διαλείμματος καφέ στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου πιλοτικής εφαρμογής που έγινε στις 16/01/2019 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUES” και β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση α) γενομένης δαπάνης ποσού 22.568,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού Συμβούλου στο πλαίσιο Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγρ/των 2017-2018” και β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2019, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 667/18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Πειραιά.»

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για τον Εορτασμό των Θεοφανείων, σε εκτέλεση της υπ΄αριθ. 667/18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 815,80 €, που αφορά στο μνημόσυνο του ήρωα Αντιναυάρχου Παναγιώτη Α. Βλαχάκου, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 818/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 489,00 €, που αφορά στο μνημόσυνο του βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 817/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση των αποφάσεων της Συνεδρίασης 17/12/2018 της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας για τέσσερις (4) υπόχρεους από παραβάσεις κοινόχρηστων χώρων ετών 2013, 2016 & 2017».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή ποσού 127,48 € για τους οφειλέτες Νικολάου Μαριάνθη και Μανωλάκη Παναγιώτη, διότι έχει εξοφληθεί».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή υπολοίπου ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών 3 οφειλετών από πρόστιμα αυθαιρέτων λόγω εφ’άπαξ εξόφλησής τους».

 

ΘΕΜΑ  45ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 612,28 € της υπόχρεου κας  ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑΣ από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 5.620,00 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 110/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ , ως προς το είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΕ 3016 και κατάργηση της θέσης του παλαιού (ΥΝΟ7050), επί της οδού Καραϊσκου έμπροσθεν του αρ. 4Α».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Καταστροφή  άχρηστων υλικών τα οποία βρίσκονται στη Δ/νση ΚΕΠ».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Καταστροφή  άχρηστων υλικών τα οποία βρίσκονται στο 13ο Ημερήσιο Λύκειο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Ανακύκλωση άχρηστων υλικών στα 26ο και 41ο Δημοτικά Σχολεία».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Καταστροφή  και ανακύκλωση άχρηστου υλικού που βρίσκεται σε υπηρεσίες του Δήμου».

 

Προηγούμενο άρθροCOSCO : Στον προβλήτα Ι στρέφει την προσοχή της
Επόμενο άρθροΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ: “Στατικά επαρκής”η Γέφυρα Λαμπράκη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.