Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 20/12/2017

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 20/12/2017

945
0

To 33o Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για φέτος θα γίνει την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,33 στον αριθμό

 

                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.Α.Π) προς προμηθευτές, το Δημόσιο (ΔΟΥ) και την Τράπεζα Πειραιώς, και έγκριση καταβολής τους».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης για τα έτη 2017-2018-2019, β) την κήρυξη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης άγονη τόσο για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης όσο και για την προμήθεια της αμόλυβδης βενζίνης & γ) τη διαβίβαση του φακέλου στην υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά σε περιοχή χρήσης γης «Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης» με τον καθορισμό του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δημ. Γούναρη αρ. 45 και Φωκίωνος, σε «Κτίριο Περίθαλψης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13β, του άρθρου 7 του Ν.4447/2016».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα URBACT III (Νέα Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία δικτύων μεταφοράς καλών πρακτικών URBACT III– 10 Ιανουαρίου 2018)».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration” και ακρωνύμιο “proGIreg”, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 & ορισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση 1. Συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κωδ. πρόσκλ. 075, Α/Α ΟΠΣ 2309 εκδ.1/0 και αριθ.Πρωτ.6254/878/Α3/27-11-2017 με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», 2. Σύνταξης της σχετικής πρότασης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την υποβολή της & 3. Παροχής εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης της πρότασης, καθώς  και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο».

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1. Συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κωδ. πρόσκλ. 083, Α/Α ΟΠΣ 2419 εκδ.1/0 και αριθ.Πρωτ.5838/740/Α3/13-11-2017 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας», 2. Σύνταξης της σχετικής πρότασης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την υποβολή της, 3. Δέσμευσης για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου που θα επιλεγεί και βεβαίωση για τη λειτουργία/χρήση των υποδομών του κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες / έτος, και τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εξασφάλιση της συντήρησής του & 4. Παροχής εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης της πρότασης, καθώς  και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή του οράματος και έγκριση της Στρατηγικής της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Δήμο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και κλίματος (ΣΔΑΕΚ) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας επισκευής  και συντήρησης επίπλων στο Γραφείο Δημάρχου».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Τροποποίηση ως προς το Άρθρο 7 και παράταση έως και τον Ιούνιο 2018, της διάρκειας του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη και αξιολόγηση της υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης στο Δήμο Πειραιά και την κατάρτιση ενός Σχεδίου εφαρμογής ολοκληρωμένων, στοχευόμενων και αποτελεσματικών τοπικών κοινωνικών πολιτικών” Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος & παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Πειραιά, Ιωάννη Π. Μώραλη, για την υπογραφή του εν λόγω τροποποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας, καθώς και οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου».

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση  του  5ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών  του   έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012’’, δαπάνης  1.888.004,76 € χωρίς Φ.Π.Α. και 2.322.245,84 € με Φ.Π.Α.».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Δωρεάν παραχώρηση 50 διαφημιστικών θέσεων στεγάστρων  του Δήμου, στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, για την προβολή των χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το διάστημα από 18/12/2017 έως 24/12/2017.

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Δωρεάν παραχώρηση των ειδικών μεταλλικών πλαισίων διαφήμισης  στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας Πειραιά (ΟΠΑΝ), για την προβολή των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου μας για το διάστημα από 20/12/2017 έως 20/3/2018.

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 838/27-11-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά (τα έξοδα του Δημάρχου για το  Συνέδριο θα καλυφθούν από την Ισραηλινή πρεσβεία), δύο αιρετών κι ενός μετακλητού υπαλλήλου στο Ισραήλ, από 10-2-2018 έως 16-2-2018, προκειμένου να γίνει συμπληρωματική πίστωση που θα βαρύνει τους Κ.Α.00.6421 και Κ.Α.00.6423 του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, και θα βαρύνει και τους αντίστοιχους Κ.Α. του οικονομικού έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης που αφορά στην εκδήλωση για την Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος, που πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη 12-12-2017 για εκτύπωση: α) 500 προσκλήσεων διαστάσεων 11x22cm velvet, β) 500 φακέλων διαστάσεων 11,4x23cm απλών λευκών, γ) 500 προγραμμάτων 15x21cm μονόχρωμων 4σέλιδων velvet και δ)100 αφισών 35x50cm velvet, ποσού 359,60 € (συμπερ. ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 225,00 € για κάλυψη δαπανών μετακίνησης αεροπορικώς, από τις 12-15 Δεκεμβρίου, του κου Σταύρου Καλόγνωμου, εκπροσώπου του CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) που εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου και παρέστη στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ”BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2017».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 10.465,29 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για την εκδήλωση: Ενοικίαση περιπτέρου για την συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 455,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για παράθεση γεύματος 13 ατόμων στις 13/12/2017 στους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ”BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES που παρευρέθηκαν στον Πειραιά για τις εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης του έργου».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.736,00 €, για την προβολή των Χριστουγεννιάτικών δράσεων σε κεντρικές πλατείες του Δήμου Πειραιά για

α) για εκτύπωση και τοποθέτηση 60 αφισών στεγάστρων διαστάσεων 1,30×2.00m 4χρωμία,

β) για εκτύπωση και τοποθέτηση 20 αφισών ειδικών πλαισίων διαστάσεων 1,10×1,40m 4χρωμία,

γ) για εκτύπωση 4.000 προγραμμάτων 4σέλιδων,

δ) για 1 banner διαστάσεων 5x2m,

ε) για 5 αεροπανό διαστάσεων 1x6m.

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Επιστροφή διαγραμμένου εκ των βεβαιωθέντων, ποσού 484,00 €  για το ακίνητο της οδού Θήρας αριθ. 67 στην κα Μαρία Διομή, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Επιστροφή διαγραμμένου εκ των βεβαιωθέντων ποσού 781,90 €  για το ακίνητο της οδού Αγίου Δημητρίου αριθ. 114 στον κ. Μαντά Δημήτριο, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 95,61 €  για το ακίνητο της οδού Βότση αριθ. από την κα Χατζηγεωργίου Φωτεινή, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 6.432,51 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 504,73 €  για το ακίνητο της οδού Φ. Κορυτσάς αριθ. 115 από τον κ. Δερεζέα Πέτρο, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στον ίδιο μέχρι την 02/11/2009 που είναι η ημερομηνία πώλησης του ακινήτου».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.261,19  για το ακίνητο της οδού Οικονόμου αριθ. 4 από την κα Ξιφαρά Άννα του Σταματίου και επαναβεβαίωση στον κύριο Ξιφαρά Σταμάτιο του Ιωάννη, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.»

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.997,26  για το ακίνητο της οδού Φραγκούλη & Χριστοφορίδου αριθ. 1, από τον κύριο Δαβάκη Παναγιώτη του Μιχαήλ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στον κύριο Δαβάκη Παναγιώτη του Μιχαήλ»

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 7.713,84 €  για το ακίνητο της Ζωσιμαδών αριθ. 30 ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Σαρρή, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και εκ νέου υπολογισμός στα σωστά τ.μ. του οικοπέδου».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 812,62 €  για το ακίνητο της οδού Δεληγιώργη αριθ.158 από τον κ. Ταρκάση Κωνσταντίνο του Αλεξάνδρου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.».

 

ΘΕΜΑ: 32ο «Παραχώρηση μίας (1) θέσης μόνο για στάση του υπ’ αριθμ. ΙΚΥ 6484 σχολικού λεωφορείου μπροσθεν της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Παιδικού Σταθμού) «ΣΙΜΠΑ» επί της οδού Αλεξ. Ζαΐμη αρ. 9 κατά τις καθημερινές από τις 07.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.”».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΧ 6226 αυτοκίνητο επί της οδού Μεταμορφώσεως έναντι του αριθμού 35».

 

Προηγούμενο άρθροΧριστουγεννιάτικη Συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Επόμενο άρθροΜαρίνα Ζέας : Πως πέθανε ο άνδρας που βρήκε το Λιμενικό

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.