Αρχική ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ιωνίδειος :Κραυγή Αγωνίας απο το Συλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Ιωνίδειος :Κραυγή Αγωνίας απο το Συλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

5040
2

Οι ανωτέρω εικόνες δυστυχώς απεικονίζουν την σημερινή πραγματικότητα του πλέον ιστορικούσχολείου του Πειραιά, της Ιωνιδείου Σχολής, η οποία εισερχόμενη στο 172ο έτος λειτουργίας της παραμένει ένα από τα 5 πρότυπα σχολεία της χώρας μας (μαζί με τα άλλα τέσσερα ιστορικά σχολεία: Βαρβάκειο, Ευαγγελική, Ανάβρυτα, Ζωσιμαία).

Παρακάτω ακολουθεί το Δελτίο Τυπου του Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων :

Φθάσαμε στο σημείο αυτό μετά από πολυετή εγκατάλειψη του σχολικού κτηρίου από τον Δήμο Πειραιά, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και εύρυθμης λειτουργίας των
σχολικών μονάδων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου.
Ειδικά τα προηγούμενα 3 χρόνια, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις δεν έχει υποστηριχθεί στο
ελάχιστο το σχολικό μας συγκρότημα.
Μήπως επειδή οι μαθητές έρχονται από όλο το λεκανοπέδιο (καθώς εισέρχονται με αδιάβλητες εξετάσεις) και ως εκ τούτου σχετικά λίγοι είναι οι γονείς δημότες-ψηφοφόροι του Δ. Πειραιά?

Μετά από ένα πραγματικό γαϊτανάκι υποσχέσεων που ξεκίνησαν από το ποσό των 300.000,00€, στον προϋπολογισμό του Δ.Πειραιά είχε ψηφισθεί για το Οικονομικό έτος 2018 δαπάνη
200.000,00€ για την ανακαίνιση της Ιωνιδείου (κωδικός προϋπολογισμού: 30.7331.96)

Στην συνέχεια (ΑΔΑ: 6ΦΑΧΩΞΥ-ΛΙΘ, 09.05.2018) η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Πειραιά ενέκρινε πίστωση ποσού 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.96 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2018, για την ανακαίνιση της Ιωνιδείου Σχολής.
Η ίδια Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση Ιωνιδείου Σχολής» προϋπολογισμού δαπάνης 150.500,00€ (ΑΔΑ:729ΖΩΞΥ-ΔΝΑ, 08.06.2018).

Τι δεν έγινε όμως;
Το αυτονόητο, Τεχνική Μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, καταγραφή των αδυναμιών του κτιρίου και επισήμανση των παρεμβάσεων που απαιτούνται και των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν!

Δηλαδή, οι υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά:

• ΔΕΝ έκαναν συγκεκριμένη τεχνική μελέτη για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στο κτίριο της
Ιωνιδείου Σχολής, αλλά απλώς μία πρόχειρη καταγραφή εργασιών, χωρίς ποσότητες,
αναλυτικές περιγραφές εργασιών και εξειδίκευση υλικών και μεθόδων
• ΔΕΝ εντόπισαν με μεθοδικότητα τα σημεία του κτιρίου που χρήζουν παρέμβασης ώστε να
αντιμετωπιστούν σωστά και ολοκληρωμένα τα ζητήματα
• ΔΕΝ προέβλεψαν και δεν συμπεριέλαβαν στο έργο την καθολική αλλαγή των
πεπαλαιωμένων κουφωμάτων (εξωτερικών και εσωτερικών) που είναι σε ιδιαίτερα άσχημη
κατάσταση και εξόχως ενεργοβόρα. Ως αποτέλεσμα δεν αναμένεται να βελτιωθεί ουσιαστικά
η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και θα συνεχίσουν τα παιδιά να κρυώνουν τον χειμώνα
και να ζεσταίνονται το καλοκαίρι.
• Ανακοίνωσαν διαγωνισμό ύψους 150.500,00€ + Φ.Π.Α. με τεχνική περιγραφή έργου μικρότερη της μισής σελίδας, (σελίδα #13 της διακήρυξης διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 563),
γεμάτη ασάφειες και αοριστολογίες.

Άρθρο του pireaspiraeus.com σχετικά με το Διαγωνισμό

Αποτέλεσμα της ελλιπέστατης τεχνικής περιγραφής του έργου ήταν ο πρώτος μειοδότης του διαγωνισμού να παρέχει έκπτωση επί του προϋπολογισμού 62,89% (!!!) με αποτέλεσμα η δαπάνη
κατακύρωσης να ανέρχεται στο ποσό των 55.847,26€ πλέον ΦΠΑ (βλ. ΑΔΑ: Ω8Δ1ΩΞΥ-4Δ1 –απόφαση με αρ. πρωτ. 530/31.07.2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά).
Ειλικρινά αδυνατούμε να καταλάβουμε για ποιόν λόγο δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες
παρεμβάσεις. Είναι απλά ανικανότητα σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών από τις αρμόδιες
υπηρεσίες για ένα τόσο σημαντικό για την Σχολική Κοινότητα της Ιωνιδείου έργο;

Περαιτέρω, θέλουμε να θέσουμε τα σχετικά με την κτηριακή υποδομή ερωτήματα:

Α) Η Ιωνίδειος έχει συμπεριληφθεί στα σχολεία που θα επωφεληθούν από το έργο
«Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του Δήμου Πειραιά» (έγκριση μελέτης καικατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΖ3ΚΩΞΥ-ΦΞΣ));
Είναι γνωστή η άμεση ανάγκη του σχολείου μας στο θέμα αυτό. Θεωρούμε αυτονόητο πως τοκτίριο της Ιωνιδείου Σχολής πρέπει να συμπεριληφθεί κατά προτεραιότητα στο έργο αυτό ώστε
να αντιμετωπιστεί η επιτακτική ανάγκη πρόσβασης ΑΜΕΑ στο σχολικό μας συγκρότημα.

Άλλως, θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την μετατροπή ενός ισογείου καταστήματος του κτηρίου της Ιωνιδείου σε πλήρως λειτουργική αίθουσα διδασκαλίας ώστε να είναι δυνατή η
εισαγωγή μαθητή ΑΜΕΑ και η πλήρης δυνατότητά του φοίτησης στο σχολείο μας χωρίς αποκλεισμό και διάκριση λόγω σωματικής ικανότητας.

Β) Έχει ενταχθεί το σχολικό μας συγκρότημα στο διαγωνισμό που ανακοίνωσε η Οικονομικήεπιτροπή του Δήμου Πειραιά στις 19/09/2018 (ΑΔΑ: ΩΚΛΛΩΞΥ-ΞΚΘ) με θέμα «Επισκευές και
ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά έτους 2018»προϋπολογισμού δαπάνης 240.400,00€ πλέον ΦΠΑ;

Γ) Για ποιόν λόγο δεν προβλέφθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού η καθολική αντικατάσταση
των κουφωμάτων, με δεδομένη την παλαιότητά τους και το ήδη προηγηθέν περιστατικό πτώσης
κουφώματος κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά;

Ο μόνος λόγος της παρούσης ενημέρωσης, είναι η επιτακτική ανάγκη μας να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιών που φέρνει σε ολοένα και
δυσχερέστερη θέση το σχολικό συγκρότημα της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, δημιουργεί ανασφάλεια για την σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού καθηγητών
και θλίβει βαθύτατα όλους εμάς (μαθητές και γονείς) που ενδιαφερόμαστε ειλικρινά για την
άρτια λειτουργία του σχολείου.

Καλούμε λοιπόν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά και κάθε κατά νόμο υπεύθυνο να απαντήσουν στα ανωτέρω ερωτήματά μας και να προστατέψουν άμεσα τους μαθητές, το
εκπαιδευτικό προσωπικό το Σχολείο μας και την Ιστορία του!

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.