Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιώς : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 30/6/2021

Δήμος Πειραιώς : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 30/6/2021

996
0

Το 15ο Δημοτικό Συμβούλιο για φέτος θα γίνει και αυτό διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 30-6-2021 και ώρα 16:30, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,32 στον αριθμο.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2021 (4η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (4η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του ειδικώς αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου ναυτικών γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες Η ΑΡΓΩ.

 

 1. Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της: Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης (masterplan) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της: Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού  Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο: Αποπεράτωση και λειτουργία του Εμπορικοναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά της εταιρίας PIRAEUS TOWER A.E.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Τροποποίηση των όρων δόμησης, παρέκκλιση ύψους στις απολήξεις των ανελκυστήρων και κλιμακοστασίων και τοποθέτηση Φ/Β πάνελς στο κτίριο επί των Ακτής Ποσειδώνος, Δημοσθένους, Τσαμαδού, Ιπποκράτους και Μακράς Στοάς»

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 

 1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 60/Τ.27 που περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου-Παυσιλίπου-Επιδαύρου-Ακτή Κουμουνδούρου, για την άρση και επανεπιβολή της από 24-9-1958-ΦΕΚ 153Α /7-10-1958 Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης και έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 87,88,89,90,91,92,93) του Ν. 4759/2020.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 780/26-11-18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης γης ‘’ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ’’ και τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήσεις ‘’’ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ’’ και ‘’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ’’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει» και με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2282/06-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. – Τμήμα Γεν Σχεδιασμού –Π.Ε.Α.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. 10. Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα έργα: 1) Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου, 2) Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ Δήμου Πειραιά & 3) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης για τo έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» Α.Α.Ε. 2/2017.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου Πειραιά ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή-Climattica», β) ορισμού Πολιτικού εκπροσώπου και Συντονιστή στο ανωτέρω δίκτυο γ) συμμετοχής στο κεφάλαιο με το ποσό των 2.036,88 € και δ) εξουσιοδότησης του Νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά για την υπογραφή του αντίστοιχου καταστατικού.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Λύση της από 20-3-2002 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 7ο Γυμνάσιο Πειραιά.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Π.) για τέλη κυκλοφορίας έτους 2021, των μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Π.Ε.Π. και έγκριση καταβολής τους.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών εντός των οποίων θα απαγορευθεί η κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών- θαλασσίων μοτοποδηλάτων και των προσομοιαζόντων σε αυτά ανεξαρτήτου τύπου και ονομασίας, κατά τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο- Αύγουστο – Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00- 17.00.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφής των βρεφών και νηπίων βάσει μορίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/17 ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄ και την 241/18 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθµών.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. 18. Αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, για τη σχολική χρονιά 2021-2022 μέχρι ποσοστού 10%.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πειραιά για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. 21. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί υπό μορφή κάθετου αεροπανό σε κολώνες φωτισμού της πόλης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 22. Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14/6/21 σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάσθηκαν τρεις υπόχρεοι για παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2019.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 23. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14/6/21 σύμφωνα με την οποία συμβιβάσθηκε μία υπόχρεος για παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2019.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 24. Τροποποίηση της με αριθ. 50/2021 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με τον ορισμό ή μη νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων απαλλαγής αναλογούντων τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων μέχρι τις 15/7/2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του τμήματος Πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσοπούλου στο Πασαλιμάνι, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Έκθεσης: ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας, από 10-18/7/2021.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων-ποινών (σφράγιση καταστημάτων) κατά τον μήνα Αύγουστο από 01-08-2021 έως και 31-08 2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου, από την Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄αρ. 2 στην οδό Φίλωνος & Μακράς Στοάς.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 

 1. Χωροθέτηση περιπτέρου, στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας αρ. 7 & Φίλωνος.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 21.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 30. Υλοτομία ενός δένδρου αεΐλανθου στην οδό Βάκχου αρ.5 στην περιοχή Παπαστράτειο.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. 31. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται στα 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης και στο 3ο ΕΠΑΛ Πειραιά.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.