Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 24- 08- 2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 24- 08- 2015

1339
0

Τη Δευτέρα 24-8-2015 και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά θα συνεδριάσει για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,τα οποία είναι 29 στον αριθμό και είναι τα κάτωθι:

Τα σημαντικότερα κατά την άποψη μας θέματα, είναι σημειωμένα με κόκκινο χρώμα.

ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή ή απόρριψη της από 24/6/2015 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κατά της υπ’αριθμ. 25317/746/8-6-2015 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη για το έργο: “Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών»

ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή ή απόρριψη της υπ’αριθμ. 35695/24-7-2015 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ κατά της υπ’αριθμ. 33328/917/9-7-2015 απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία απερρίφθη η από 2-7-2015 και με αριθ. πρωτ. 31604/2-7-2015 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της παρ.3 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 για το υποέργο: “BΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΑΔΑΣ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ”»

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015»

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων (σφραγίσεις καταστημάτων ) κατά τον μήνα Αύγουστο»

ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για το χαρακτηρισμό του χώρου επί των οδών Αγ. Όρους και Ολύνθου (Ο.Τ. 86/Τ.24) σε σχολικό»

ΘΕΜΑ 6ο: «Επαναφορά του θέματος για μετονομασία της οδού Λουδοβίκου σε οδό Γεωργίου Κασιμάτη μετά το με αρ.4/2014 αντίγραφο αποσπάσματος του Πρακτικού της Επιτροπής του αρ.8 του Κ.Δ & Κ.(Ν. 3463/2006)»

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για τη δημιουργία εσοχής, μόνο για στάση, επί του υπάρχοντος πεζοδρομίου στη Λ. Χατζηκυριακού 24, μεταξύ των οδών Φλέσσα και Μπότσαρη (διαστάσεων 15,60Χ2,50 μ.) για την κάλυψη αναγκών φορτοεκφόρτωσης των παρακείμενων επαγγελματικών μονάδων της περιοχής συνολικά κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους»

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Καθιέρωση χώρου στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Κουντουριώτου 89, έμπροσθεν του Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά τις ημέρες λειτουργίας του»

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 100 φοινικοειδών σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης»  

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της 3ης παράτασης για το έργο: ″Αποκατάσταση κτηρίου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ 10 – Βούλγαρη και Βούλγαρη 155 για την μετατροπή σε Κ.Α.Π.Η.″»

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Εργασίες διαμόρφωσης γραφείων σε Δημοτικά κτίρια.»

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ στο κτήμα Δηλαβέρη”»

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Παράταση της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανατρεπόμενων κυλιόμενων πλαστικών, κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες»

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων»

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 13ου ΓΕΛ Πειραιά»

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων τριάντα (30) ατόμων, των οποίων εγκρίθηκε η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-7-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει)»

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ποσού 186,19 € μηνιαίως επί δύο (2) μήνες για αμοιβή τελειόφοιτου σπουδαστή του Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ/κών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι Κρήτης, Σπαγάκου-Λιακάκου Παναγιώτη του Χρήστου που θα εργασθεί στο Δήμο μας κάνοντας την πρακτική του άσκηση (συν. 372,38 €)»

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ποσού 186,19 € μηνιαίως επί έξι (6) μήνες για αμοιβή τελειόφοιτου σπουδαστή του Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, Κοντιζά Νικήτα του Δημητρίου που θα εργασθεί στο Δήμο μας κάνοντας την πρακτική του άσκηση (συν. 1.117,14 €)»

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος εκτάκτου ειδικού τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) 2011, ποσού 1.100 € στον μισθωτή του Δήμου κ. Ιωάννη Νομικό & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών 454,18 € στην κα Χατζηνικολάου Αικατερίνη για το ακίνητο στην οδό Ευκλοίας & Τρικούπη 5-7»

 

ΘΕΜΑ 21ο: : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Τ.Α.Π ποσού 160,60 € στον κ Χάσκα Βασίλειο, ιδιοκτήτη ακίνητου επί της οδού Καζανόβα & Σβορώνου »

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών, Δημοτικού Φόρου & Τ.Α.Π. ποσού 55,56 € στην κα Ριζομάρκου Πηνελόπη, ιδιοκτήτη ακίνητου επί της οδού Φραγκιαδών 105»

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών του δημότη Χαραμή Νικολάου του Παναγιώτη , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3843/2010»

ΘΕΜΑ 24ο: «Τροποποίηση- συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 531/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το αυτοκίνητο του κ. Κατσουράνη Δημητρίου, λόγω αγορά νέου αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφ. ΙΡΟ-9155 και αλλαγής διεύθυνσης στην οδό Πύλης έμπροσθεν των αρ. 20-22»

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΕ-2510 αυτοκίνητο της κας Μαμουζέλου Βιργινίας επί της οδού Φλέσσα έμπροσθεν του αριθμ. 87-89»

ΘΕΜΑ 26ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΤΕ-3523 αυτοκίνητο του κ.   Βιδάλη Πέτρου επί της οδού Κριεζιώτου έμπροσθεν του αριθμ. 15-17»

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΗ -5848 αυτοκίνητο του κ. Κουμπαράκη Θεοδώρου επί της οδού Κουντουριώτου έμπροσθεν του αριθμ. 85»

ΘΕΜΑ 28ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης για στάση, χωρίς στάθμευση των οχημάτων χρηματοαποστολών της Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά επί της οδού Κέκροπος έμπροσθεν των αρ. 1-3»

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στην αποθήκη του τμήματος Διαχ. Υλικών και Κιν. Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου»

Προηγούμενο άρθροΓραμμή 3 — Επέκταση προς Πειραιά, Πορεία έργων [Ιούλιος 2015]
Επόμενο άρθροΠάμε για εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.