Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 16/2/2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 16/2/2015

1475
0

Αν για το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο λέγαμε πως είχε αρκετά θέματα, το επόμενο στις 16/2 στο Δημαρχείο στην Κοραή θα έχει 48!!! Για την ακρίβεια, όπως και τη προηγούμενη φορά θα υπάρχουν 3 συνεδριάσεις, μια στις 16.00, η επόμενη μισή ώρα αργότερα οι οποίες έκαστες έχουν από ένα θέμα, καθαρά οικονομικής φύσεως, ενώ η τελευταία στις 18.00 έχει ούτε λίγο ούτε πολύ 46 θέματα!

Αρκετά από αυτά είναι αρκετά σημαντικά αφού αφορούν τον προϋπολογισμό των Δημοτικών Επιχειρήσεων και προσλήψεις στη Καθαριότητα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ώρα 16:00

«Έγκριση ή μη ρύθμισης για μερική καταβολή τόκων έτους 2015, σύμφωνα με την απόφαση του Τ.Π. & Δανείων με αριθμό 3541/7/15-1-2015».

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ώρα 16:30

«Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2015».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ώρα 18:00

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2015 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2015 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 3ου και 4ου προσωρινών Ισολογισμών της 31/8/2013 και 31/8/14 της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Π.)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρόσληψης εκατό ογδόντα (180) Εργατών Καθαριότητας, είκοσι (20) Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), τριάντα (30) Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δέκα πέντε (15) Οδηγών Δ΄ κατηγορίας και πέντε (5) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ 7ο: « «Έγκριση πρόσληψης εκατόν πενήντα (150) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, τριάντα πέντε (35) ΔΕ Οδηγών Γ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δέκα πέντε (15) ΔΕ Οδηγών Γ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), πέντε (5) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Γερανοφόρων-Καλαθοφόρων, πέντε (5) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Μηχανοκίνητων Σαρώθρων-Καδοπλυντηρίων, πέντε (5) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Εκσκαφέων, τριών (3) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, δύο (2) ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών και τριών (3) ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν, του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, καθώς και αυτές του άρθρου 205 παρ. 1 του Ν.3584/2007».

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων, Κέντρων Διασκέδασης, Λούνα Παρκ, Τσίρκο κ.λ.π. για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και δύο (2) ως αναπληρωτών για τη συγκρότηση δύο (2) Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για σύσταση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών της περιοχής δικαιοδοσίας μας ως πολυσύχναστων ή μη».

ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους και Προέδρου για τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων».

ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών».

ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής Ονοματοθεσίας».

ΘΕΜΑ 14ο: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για α) τη συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο (Κυριακάτικη αγορά, θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, στάσιμο εμπόριο) καθώς και τη διενέργεια κληρώσεων σχετικά με τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις και την Κυριακάτικη αγορά και β) πρόταση σχετικά με τον τόπο, το χρόνο και τη διαδικασία της κλήρωσης των θέσεων στάσιμου εμπορίου».

ΘΕΜΑ 16ο: «Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου και ομάδας έργου για το πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ και εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου και του Προϊστάμενου του Ταμείου Πληρωμών κ. Ιωάννη Αποστόλου για την υπογραφή όλων των συμβατικών εγγράφων».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ‘Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά’ αναδόχου ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση παράτασης για το έργο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΗ”».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: 1) Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στους χώρους του συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων, 2) Επισκευές-συντηρήσεις στο κτίριο ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ, 3) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) (Αποκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Μαντινείας 8) & 4) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου (Αντικατάσταση δαπέδων στο 18ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Πειραιά)».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση τροποποίησης του χρόνου διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παράταση ολοκλήρωσης των παραδοτέων Π11, Π26, Π27, Π28 & Π29 της εργασίας: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής και υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πειραιά για τη διοργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διεξαγωγή ερωτηματολογίων πεδίου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED, την πραγματοποίηση της οποίας έχει αναλάβει κατόπιν δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού η εταιρεία ΚΙΝΝΟ».

ΘΕΜΑ 22ο: «Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 23ο: «Λύση της από 27/7/1992 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της εκμισθώτριας-ιδιοκτήτριας του ακινήτου επί των οδών Φωτίου Κορυτσάς αρ. 98 & Βλαχάκου, στο οποίο στεγαζόταν το 3ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 24ο: «Κατανομή ποσού 307.279,68 €, ως Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2015, στις Σχολικές Επιτροπές των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 2.126,49 € για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για τη συμμετοχή στην 5η διακρατική συνάντηση του έργου SMILE του προγράμματος MED στο Montpellier της Γαλλίας από 8 έως 11/12/14».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.446,24 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης και διαμονής των μονίμων υπαλλήλων κ.κ. Ι. Πίττα και Π. Μιχαλακάκου στη Μοντένα της Ιταλίας από 9-11 Δεκεμβρίου 2014, για την 4η διακρατική συνάντηση που έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 470,08 € (συμπ/νου ΦΠΑ 13%) για τα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 76,84 € για την αγορά 2 στεφάνων για την κηδεία του Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Βουγιουκλάκη».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 246,00 € για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς».

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 861,00 € για τον εορτασμό των Θεοφανείων».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πραγματοποίησης των μνημόσυνων: α) των θυμάτων του C-130, β) των θυμάτων της Θύρας 7 και γ) των πνιγέντων-φονευθέντων ναυτικών E.N. και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για συμμετοχή στην 6η διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου ‘(MED)-SMILE- Smart green Innovative urban Logistics for Energy efficient Mediterranean cities’ στη Rijeka της Κροατίας στις 24-27 Φεβρουαρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 33ο: «Ανάκληση της με αρ. 714/18-12-13 απόφασης Δ.Σ. περί αναστολής αναγκαστικών μέτρων στους οφειλέτες λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στο Δήμο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών ποσού 1.421,02 € του Απέσσου Ιακώβου».

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών της κας Βλαχάκου Παναγιώτας (χρημ. Κατάλ. 5466/13) ποσού 1.000,00 € & του κ. Δάφλου Βασιλείου (χρημ. Κατάλ. 5380/13) ποσού 13.290,12 € ».

ΘΕΜΑ 36ο: «Μερική διόρθωση του με αρ. 5564/2014 χρηματικού καταλόγου και προσαρμογή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.415,66 € και αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Υψηλάντου 157 φερόμενου ιδιοκτήτη “Καρδιάκος & Σια Ε.Ε.”».

ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 4.110,14 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους και επαναβεβαίωση σε νέους υπόχρεους».

ΘΕΜΑ 38ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.041,96 €, από τους χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεων παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους».

ΘΕΜΑ 39ο: «Τροποποίηση και μερική διαγραφή ή μη των εγγραφών του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία Β. ΠΑΠΠΑΣ-Α. ΓΟΓΟΛΑΣ- Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ- Μ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε., από τους με αρ. 5481 και 5482 βεβαιωτικούς καταλόγους για τη μη απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%-5% χρήσης 2011 οικονομικού έτους 2014, που αφορούν συνολικό ποσό τέλους και προστίμου 3.101,34 € και επαναβεβαίωσή του στο ποσό των 76,81 €».

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014».

ΘΕΜΑ 41ο: «Απομάκρυνση της κεραίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται επί της οδού Κατσαντώνη 151».

ΘΕΜΑ 42ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Αρκαδίου, ένθεν και ένθεν αυτής, στα είκοσι μέτρα από την οδό Ευαγγελιστρίας, ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα η διέλευση οχημάτων από την Αρκαδίου προς την Ευαγγελίστρια».

ΘΕΜΑ 43ο: «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου, εκεί όπου στεγάζεται και η ΚΟ.Δ.Ε.Π., στο Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ”».

ΘΕΜΑ 44ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το ΥΝΝ-3598 αυτοκίνητο επί της οδού Αιγάλεω με αρ. 122».

ΘΕΜΑ 45ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το ΖΚΖ-7369 αυτοκίνητο του κ. Ντελίκου Λουκά, επί της οδού Σαλαμίνος και έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 87».

ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση υλοτομίας δένδρου στην οδό Γρηγόρη Λαμπράκη 6-8 και αντικατάστασή του με νέο».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.