Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικών Συμβουλίων 8/4/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικών Συμβουλίων 8/4/2019

935
0

Τη Δευτέρα 8-4-2019 και ώρες 16:00 και 16.30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα λάβουν χώρα το 6ο και 7ο Δημοτικό Σύμβουλιο για φέτοςστην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

                 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ου ΔΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 236/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του απολογισμού της χρήσης οικονομικού έτους 2016».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου (με τον Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημά του καθώς και με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης) του οικονομικού έτους 2016».

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ου Δ.Σ.

 

Ενημέρωση του Σώματος για τα πεπραγμένα της Δ/νσης Καθαριότητας έτους 2016.

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ  3: «Έγκριση αναμόρφωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής  Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π), οικονομικού έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (ΔΕΠΕΠ) και σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Μείωση μισθωμάτων (20%) του μισθωτή Δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας κ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επί της οδού Καραϊσκου 102, κατόπιν αιτήσεώς του, σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85Α /11-4-2012».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση αξιοποίησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στο Βεάκειο Θέατρο με τη δημιουργία παιδικής χαράς και χώρου καθιστικού».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σύνταξης Πράξης Αναλογισμού Αποζημίωσης για την εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και τη διάνοιξη της οδού Θυμάτων Κατοχής, μεταξύ των οδών Ξενοφώντος και 25ης Μαρτίου».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. ως ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία ανήκουν οι Ορκωτοί λογιστές κ.κ. Γούλιας Σταύρος, Φρατζέσκος Μάρκος και Δελής Γεώργιος, με αναπληρωτές τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές-Μετόχους της ΣΟΛ Α.Ε. κ.κ.  Παρίση Ευαγγελία, Συκά Νικόλαο  και Μπανίλα Ευστάθιο, οι οποίοι ορίστηκαν εκκαθαριστές της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.”».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας και συναντίληψης  μεταξύ αφενός του Δήμου Πειραιά και αφετέρου του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Παράταση ισχύος της σύμβασης έξι μηνών ή μέχρι της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την εκπόνηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κοιμητήριο “Αναστάσεως” Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Παράτασης Εκτέλεσης Εργασιών του έργου: “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.  Α.Α.Ε. 8/2015’’, κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 4ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης Εργασιών του Έργου “Ανάπλαση και Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου, στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για σύσταση Επιτροπής  του αρθ. 35 παρ.2 της Υ.Α. 2133.1/39328/2018(1929Β) με την οποία τροποποιήθηκε  ο υπ’ αριθ. ΓΚΛ 20 (ΦΕΚ 444Β/1999), για τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών εντός των οποίων θα απαγορευθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 2 εδ. (η) του αρθρ. 9 της ανωτέρω Υ.Α. ,η κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών- θαλασσίων μοτοποδηλάτων και των προοριζόμενων σε αυτά ανεξαρτήτου τύπου και ονομασίας, κατά τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο- Αύγουστο – Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00- 17.00».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας για προσκλήσεις ΟΧΕ».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV, στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων”, υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πειραιά και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V, στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων των δήμων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας”, υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πειραιά και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Πειραιά με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που αφορά στη χρήση του χώρου του αναγνωστηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 28-03-2019 της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας,  για ένα υπόχρεο από παράβαση κοινόχρηστων χώρων του έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση τοποθέτησης  ανδριάντα  της “Δρεπανοφόρου Μανιάτισσας Μάνας ηρωίδας της μάχης του Δυρού”,  στην πλατεία  Παύλου Μελά, στην περιοχή Μανιάτικα, μετά το πέρας των εργασιών του Μετρό και την τελική διαμόρφωσή της».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Παραχωρήσεις χώρων για τις εκδηλώσεις των Ημερών Θάλασσας 2019 που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Πειραιά από 03-12/05/2019».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στις Αποκριάτικες Δράσεις σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες) του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων και τον εορτασμό της Kαθαράς Δευτέρας».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: “Επισκευή και εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού”».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: “Αναγόμωση πυροσβεστήρων στα κτίρια του Δήμου Πειραιά ετών 2017-2018”.

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των Επισκευών-Εργασιών επί του CONTAINER S2».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 298».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 180 & Δ.Π. 287».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 301».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 317».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 285».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συμβατικού αντικειμένου για την παροχή  ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης για την υποστήριξη του στόλου των εκτυπωτών των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2018 – 2019.

 

ΘΕΜΑ  32ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς τριμελούς αντιπροσωπείας (ενός μέλους από το προσωπικό και δύο μελών από το τοπικό δίκτυο Urbact) στην πόλη Mataro της Ισπανίας από 7-10/5/2019, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη 2η διακρατική συνάντηση του έργου BLUACT που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς τετραμελούς αντιπροσωπείας (δύο μελών από το προσωπικό και δύο μελών από το τοπικό δίκτυο Urbact) στην πόλη Vilanova της Ισπανίας από 12-16/5/2019, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη 2η διακρατική συνάντηση του έργου techrevolution που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στην πόλη Κλουζ της Ρουμανίας από 14-18/5/2019 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης που αφορά μουσικό αφιέρωμα στον Πειραιά, με Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς του συλλόγου της Αδελφότητος Κρητών Πειραιά “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” στις 14/04/2019, σε συνεργασία με τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, στην αίθουσα Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη του Πειραϊκού Συνδέσμου».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Βεάκειο Θέατρο».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση πραγματοποίησης τέλεσης εκδήλωσης της Γενοκτονίας των  Ελλήνων του Πόντου (1916-1922), την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, στην Πλατεία Αλεξάνδρας (Ακτή Κουντουριώτου) στον Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κοινωνικής Λειτουργού του Τμ. Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗΣ από 1-1-2019 έως 31-12-2019 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κοινωνικής Λειτουργού του Τμ. Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ΓΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, από 1-1-2019 έως 31-12-2019 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 170,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 112/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας».  

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 699,36 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 107/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σχετικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 248,00 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 54/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.986,66 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 690/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 363,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 156/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 14.880,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 86/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 4.030,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 87/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 31,00 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 54/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 62,00 €, για αγορά δύο δάφνινων στεφάνων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 54/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.τιμολογίου 55/2019)».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 62,00 €, για αγορά στεφάνου κηδείας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 54/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. τιμολογίου 59/2019)».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 62,00 €, για αγορά στεφάνου κηδείας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 54/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. τιμολογίου 56/2019)».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 197,71 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 129/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.618,40 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμέλους αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στο Venlo  της Ολλανδίας, από 7-9 Φεβρουαρίου 2019, για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου VIDAL- NODES στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.060,00 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 54ο: «Διαγραφή από το βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 7250/2019, που αφορά σε μίσθωμα κενοθέντως περιπτέρου για το μήνα Απρίλιο 2019 ποσού 330,00 € λόγω αποχώρησης».

 

ΘΕΜΑ 55ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεο του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 4555/2018».

 

ΘΕΜΑ  56ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών μιας υπόχρεου μετά τη ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11, Ν.4178/13 & Ν.4495/17».

 

ΘΕΜΑ 57ο: «Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Αλκιβιάδου έμπροσθεν του αρ. 146, με εξαίρεση ασθενοφόρα, οχήματα ΑΜΕΑ και οχήματα τροφοδοσίας της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Ιώνιο” μόνο για στάση από Δευτέρα έως Σαββάτο από τις 05:30 έως 21:00».

 

ΘΕΜΑ 58ο: «Ανακύκλωση άχρηστων υλικών στα 25ο Νηπιαγωγείο, 54ο Δημοτικό και Ζάννειο Γυμνάσιο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 59ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης».

 

ΘΕΜΑ 60ο: «Καταστροφή  υλικών που βρίσκονται στο Τμ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.