Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 25/7/2016

Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 25/7/2016

1923
0

Την επόμενη Δευτέρα 25-7-2016 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα το 18ο δημοτικό συβμούλιου οπου θα τεθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,65 στον αριθμό:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της με αριθ. 1/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2420/913/4-2-16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Απόσυρση και εκποίηση οχημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά μέσω ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ)».

 

ΘΕΜΑ 3ο«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το β’ τρίμηνο 2016 (1-1-16 έως 30-6-16)».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση της 532/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την αντικατάσταση του Δημ. Συμβούλου κ. Μαυριδάκη Εμμανουήλ από την Επιτροπή Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων & Κινητών πραγμάτων, λόγω παραίτησής του».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για: 1) Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 σύμφωνα με την Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με κωδ. ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ 1662 εκδ.1/0 και αριθ. πρωτ. 2746/11-07-2016 με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», 2) Σύνταξη της πρότασης για τη λειτουργία μιας Κεντρικής Δομής και ενός Παραρτήματος ΚΕΜ και την υποβολή της και 3) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της πρότασης καθώς  και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή συμψηφισμού οφειλών Δήμου Πειραιά- Ο.Π.Α.Ν.- Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής- Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής προς Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. συνολικού ποσού 42.927,84 €».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Σύσταση δύο (2) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας YΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με την με αριθμό 212/2016 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, για τους Πασπαράκη Γεώργιο του Ιωάννη και Στύλο Πέτρο του Αλεξάνδρου».

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Ανάκληση ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Διάθεσης Πρόχειρου Γεύματος” στην Πλαζ Φρεαττύδας, με διακριτικό τίτλο «Blue Lagoon», ιδιοκτησίας Παπανικολάκη Στέφανου, σύμφωνα με τη με αρ. 67/16 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος), για τη στελέχωση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας: Μελέτη, επίβλεψη και μουσειακός σχεδιασμός των συλλόγων Αραβαντινού, Τσακίρη, Λαζάρου, Κατράκη και λοιπών που βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση, λειτουργία και ονομασία νέου Κέντρου Αγάπης και Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) στην περιοχή της Ε΄ Δημ. Κοινότητας».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ένταξης των αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, σύμφωνα με το Ν. 4178/13 και ειδικότερα του άρθρου 23 παρ. 16α, β, γ, δ & ε του Νόμου αυτού».

 

ΘΕΜΑ 13ο«Έγκριση ή μη της υπ’  αρ. 6/31-03-2016  απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορά στον οικονομικό απολογισμό της Επιτροπής, έτους 2014».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 97/11-05-2016  απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορά στον Οικονομικό Απολογισμό της Επιτροπής, έτους 2014».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών”».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π.Ε για την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» πού η δαπάνη του παρουσιάζει μείωση κατά 9,68 €, από το αρχικά εγκριθέν ποσό των 20.700,00 €, και διαμορφώνεται στο ποσόν των 20.690,32 €, πλέον Φ.Π.Α 4.868,54 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 25.558,86 €».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Επιβολή προστίμων διαφήμισης σαράντα οκτώ οφειλετών».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Παράταση του χρόνου της σύμβασης  προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου μας έτους 2015-16 κατά τέσσερις μήνες».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Παράταση της  σύμβασης  προμήθειας τροφίμων των βρεφονηπιακών σταθμών  έτους 2015-2016 έως το ύψος της συμβατικής  δαπάνης».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Παράταση περαίωσης της εργασίας “Εργασίες επισκευής παιδικών χαρών που βρίσκονται στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου” μέχρι 31-12-2016».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Παράταση περαίωσης της εργασίας “Πιστοποίηση παιδικών χαρών” μέχρι 31-12-2016».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση προϋπολογισμού του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Πειραϊκός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (ΠΕ.Σ.Κ.Α)».

           

ΘΕΜΑ 23ο: «Αναστολή Λειτουργίας τριών Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης περί καταγγελίας της από 12/3/2002 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και των εταιρειών α) Φ. ΧΑΓΙΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και β) ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ Επιχ/σεις διατροφής Ε.Π.Ε.».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Λήψη απόφασης περί καταγγελίας της από 22/6/1998 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και των κ.κ. ΚΟΥΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΚΟΥΚΙΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε δεκατέσσερις (14) άπορους κατοίκους».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του κ. Ιωάννη Μελά (Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας-Προσόδων & Εμπορίου) στην Αγία Πετρούπολη από 20 έως 25 Αυγούστου, για τη διοργάνωση φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, μεταξύ των παιδικών ομάδων, στα πλαίσια του έτους ΡΩΣΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ 2016».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 2.999,97 €, για αγορά αναμνηστικών δώρων».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 269,02 €, που αφορά στη μετάβαση αεροπορικώς του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Σταύρου Βοϊδονικόλα στη Ρόδο προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση απονομής των βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου στη συνδρομητική ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Δήμος ΝΕΤ».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 720/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Μπίνου Αγγελικής».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1200/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Hymeti Klotilda».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 942/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Bochev Valentin».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη κ. Δημητρίου Βεργέτη (νόμιμη κληρονόμος Κούρσου Ευγενία) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη κ. Μοσχοβίτη Κων/νου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη κ. Μαυρογιάννη Αλέξανδρου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 4.810,17 € από τον υπόχρεο κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 950,66 € από τον υπόχρεο κ. ΓΙΑΝΝΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟ».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 564,83 € από τον υπόχρεο κ. ΠΙΓΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 381,49 € από τον υπόχρεο κ. ΔΡΑΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 2.345,61 € από την υπόχρεο κ. ΔΡΑΚΛΗ ΑΛΙΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 552,93 € από τον υπόχρεο κ. ΒΕΣΣΑΛΑ ΒΑΣΙΑ».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.968,76 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας.»

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.396,50 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών (επτά πράξεις διαγραφής) μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών (οκτώ πράξεις διαγραφής) μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13».

 

ΘΕΜΑ  48ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών του κ. Τσιντώνη Ηλία, μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών του κ. Σκιάνου Δημητρίου, μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών της κας Παπαδόδημα Καλλιόπης, μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Διαγραφή ποσοστού 50% από πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου των υπόχρεων: Καραθάνου Μαρίας, Τοπαλίδου Ευαγγελίας, Αντύπα Αντώνιου, & Νικολακόπουλου Βασιλείου, σύμφωνα με την παρ.3, άρθρο 50 του Ν. 4257/2014».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων 18 υπόχρεων για αδήλωτα, μη ηλεκτροδο- τούμενα ακίνητα συνολικού ποσού 12.669.51€».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 3.546,10 €, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών, Δημ. Φόρου & Τ.Α.Π., που αφορά στον υπόχρεο ΚΥΡΙΑΚΟ ΑΛΕΒΙΖΟ».

 

ΘΕΜΑ 54ο: «Διαγραφή του με αριθμό 6136/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Ζαϊμη 104-106, φερόμενου ιδιοκτήτη Βαζαίου Περικλή».

 

 

ΘΕΜΑ 55ο: «Διαγραφή του με αριθμό 6249/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της Ακτή Κουντουριώτου 1 Πλατεία Αλεξάνδρας, φερόμενης ιδιοκτήτριας Σταυριανάκου Ελευθερίας».

 

ΘΕΜΑ 56ο: «Διόρθωση των με αριθμούς 273/98, 249/1999, 158/2000, 260/2001, 262/2002 χρηματικών καταλόγων και διαγραφή της βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Θρασυβούλου 14-18 & Κλεμανσώ, φερόμενης ιδιοκτήτριας Δαλμά Ανδρονίκης ή και Αφροδίτης».

 

ΘΕΜΑ 57ο: «Διόρθωση της με αριθμό 306/28-07-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το ονοματεπώνυμο της υπόχρεου από Κολλαρίδου-Ζαχαρίδου Λίλιαν σε Κολλαρίδου (επ.) Ζαχ.-Λίλιαν (ον.), για τo ακίνητο επί της οδού Καρπάθου 109 Καλλίπολη».

 

ΘΕΜΑ 58ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δημ. Τελών & ΤΑΠ ποσού 615,00 € στην κα Βασιλείου Ελένη για το ακίνητο επί της οδού ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 2».

 

ΘΕΜΑ 59ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών του έτους 2015) και απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου-ιατρού, του Τμ. Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Σωτηροπούλου Ερασμίας, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 60ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄αριθμ. ΥΝΕ-6537 αυτοκίνητο του κ. DURO TELHA, επί της οδού Έβρου έμπροσθεν του αρ. 87».

 

ΘΕΜΑ 61ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄αριθμ. ΥΝΜ-7176 αυτοκίνητο του κ. Σταματάκη Στέφανου, επί της οδού Κουντουριώτου, έμπροσθεν των αρ. 184-186».

 

ΘΕΜΑ 62ο: «Παραχώρηση χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου στο Δήμο Αίγινας για τρεις μήνες».

 

ΘΕΜΑ 63ο: «Παραχώρηση χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου στο Δήμο Κυθήρων για τρεις μήνες».

 

ΘΕΜΑ 64ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού που βρίσκεται στο γραφείο Νομικών Προσώπων & Β’, Δ’ & Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων».

 

ΘΕΜΑ 65ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού των πέντε Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) Α1, Α2, Β1, Δ1, Δ2 του Δήμου Πειραιά».

Προηγούμενο άρθροΝέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο του Πειραιά λόγω τραμ απο 22/7
Επόμενο άρθροΔήμος Πειραιά : Παρέλαβε το αρχείο του Δ.Ροντήρη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.