Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 4/4/2022

Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 4/4/2022

438
0

Το 8ο δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για φέτος , θα γίνει και αυτο διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, τη Δευτέρα 4-4-2022 και ώρα 17:30 σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (2η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (2η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Άρση και επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου 79 και Θυμάτων Κατοχής, στο Ο.Τ. 209/Τ.23, επιφάνειας 152,31 τ.μ. και υπό στοιχεία (26-53-19-20-17-13-14-28-26), σύμφωνα με το από Ιουνίου 2020 Κτηματολογικό Διάγραμμα της υπηρεσίας, το οποίο συνοδεύει την υπ’ αρ. 1/2020 Πράξη Προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης, για τη διάνοιξη του τμήματος της οδού Θυμάτων Κατοχής, μεταξύ των οδών Ξενοφώντος & 25ης Μαρτίου, ιδιοκτησίας κ. Μυλωνά.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 1. Άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την 1253/23-12-1997 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά – ΦΕΚ 129Δ/3-3-1998, σε φερόμενη ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία “ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ” , επιφάνειας σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο 4.364,37 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. 200/Τ.25, του Δήμου Πειραιά και περικλείεται από τις οδούς Μεθώνης – Ασκληπιού – Σπηλιωτοπούλου – Παλαμηδίου.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 173/Τ.23 για: α) την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 21-9-32 αρχικό Δ/γμα Ρυμοτομίας – ΦΕΚ 349/29-9-1932, στην υπό στοιχεία (105-104΄-104-Α-Β-Γ-Δ-Ε-Η-105) και επιφάνειας 156,76 τ.μ. και β) την επιβολή εισφοράς σε γη επιφάνειας 7,84 τ.μ. υπό στοιχεία (104-β-α-105-104΄-104, σύμφωνα με το από Νοεμβρίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα της υπηρεσίας.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για: α) την αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γορδίου και Χαϊδαρίου, στο Ο.Τ.175/Τ.23, επιφάνειας 4,09 τ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/20 και β) την προσαρμογή των οικοδομικών – ρυμοτομικών γραμμών στην υφιστάμενη κατάσταση, σύμφωνα με το από Νοεμβρίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Αίμου , μεταξύ των οδών Αγαμέμνωνος και Μοναστηρίου στα Ο.Τ. 180 & 179 Τ.23 για την προσαρμογή των οικοδομικών-ρυμοτομικών γραμμών στην υφισταμένη κατάσταση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5663/2021/13-01-2022 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.- Τμ. Γεν. Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. σύμφωνα με το από Ιανουαρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση: Α) της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας ρύθμισης πολεοδομικών θεμάτων σε τμήμα περιοχής του Ν. Φαλήρου, μέσα από την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) και Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4759/20 και Β) της καταρχήν εκκίνησης της διαδικασίας για την χορήγηση προέγκρισης της χωροθέτησης – περιοχής επέμβασης – των προτεινόμενων ρυθμίσεων και παρεμβάσεων.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον νόμιμο αναπληρωτή του, για την εκ νέου συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Πειραιώς.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργο: ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ – με Ενάριθμο έργου 2022ΕΠ08510016 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του καταστήματος με διακριτικό αριθμό 4Κ/1 που βρίσκεται εντός της Δημοτικής Αγοράς επί της οδού Λυκούργου 3 κατόπιν άγονης δημοπρασίας.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Ετήσια μείωση μισθωμάτων, των μισθωτών του Δήμου μας 1) της εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Βασ. Γεωργίου 6 στο ημιτελές ακίνητο της Ραλλείου, και 2) του ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ισόγειο κατάστημα επί της οδού Καραϊσκου 102  σύμφωνα με το N.4071/2012 ΦΕΚ  85 Α΄/11-4- 2012.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. 13. Έγκριση προϋπολογισμού Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Η ΑΡΓΩ.

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

+

 1. Συμπληρωματική κατανομή ποσού 167.573, 26 € από τους ΚΑΠ έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, με προτεραιότητα στη θέρμανση των σχολείων.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Λήψη απόφασης για προσθήκη τομέα και ειδικοτήτων σε ΕΠΑ.Λ του Πειραιά και κάλυψη του κόστους λειτουργίας τους.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση επικαιροποίησης προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. 2 Έγκριση των αποφάσεων της 1ης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου μας, για παράβαση κοινόχρηστου χώρου δύο (2) υπόχρεων κατά το έτος 2020, από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 10-03-2022, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Επιβολή προστίμου, για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί, υπό μορφή κάθετου αεροπανό σε κολώνες φωτισμού της πόλης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2056/24-07-2020 έκθεση ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό εγγραφής Σ/6/2020.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση εγκατάστασης νέας παροχής ύδρευσης στο πάρκο Σμυρλή.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Δανεισμός στον Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του έργου  του Στρατή Αξιώτη “Το λιμάνι του Πειραιά”, διαστάσεων  με κορνίζα: 1,69 x 0,96 (ελαιογραφία), που ανήκει στις  συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, προκειμένου να εκτεθεί στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί  στο Μουσείο της Σαγκάης, με θέμα: Η Θάλασσα στην Ελληνική Τέχνη από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Εισηγήτρια: Ειρήνη Νταϊφά

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του Επιστημονικού Συνδέσμου ΝΙΚΗ για την παραχώρηση δωρεάν κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Σωτήρος Διός & Καραΐσκου στις 15-16-17 Απριλίου, με σκοπό τη διεξαγωγή πασχαλινού bazzar.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 

 1. Καθιέρωση χώρου στάσης οχημάτων μεταφοράς των πελατών του ξενοδοχείου ΓΚΑΛΕΡΙ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣ και μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση τους, καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους επί της οδού Καποδιστρίου έμπροσθεν των αριθμών 24, 26 και 28.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

 

 1. Καθιέρωση χώρου στάσης οχημάτων μεταφοράς των πελατών του ξενοδοχείου ΓΛΑΡΟΣ και μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση τους, καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη έμπροσθεν των αριθμών 2, 4 και 6 σε τροποποίηση της υπ’ αρ. 269/26-10-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.