Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 3-11-2021

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 3-11-2021

310
0

Το 23ο δημοτικό συβμούλιο Πειραιά θα γινει και αυτό διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 3-11-2021 και ώρα 16:30, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.: 11ης, 15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης & 20ης.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση λογαριασμών και λήξη της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.Α.Π.).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (7η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2021 (7η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση απολογισμού του ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, έτους 2020.

 

 1. Τροποποίηση των με αρ. 194/2021, 195/2021 και 196/2021 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πειραιά, ως προς τη θητεία των μελών τους.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Μείωση του ετήσιου μισθώματος του Θερινού Θεάτρου ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΟ, το οποίο μισθώνει από το Δήμο η εταιρεία The art of comedy-Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε. σε ποσοστό 40% για το έτος 2021, σύμφωνα με τη με αρ. 129/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Λύση της από 27/7/1993 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και των ιδιοκτητών του ακινήτου που βρίσκεται στην Καλλίπολη Πειραιά και επί των οδών Σερφιώτου και Φιλικής Εταιρείας 1.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.                                                             Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Έγκριση της  ‘Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για την οδική μεταφορά υλικών, αναφορικά με τις ανάγκες του Έργου της Νότιας επέκτασης του λιμένα Πειραιά, για τη δημιουργία κέντρου κρουαζιέρας και ως προς τη χωρική επικράτεια του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/993571/6378/25-10-2021’.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 234/Τ.25 που περικλείεται από τις οδούς Υμηττού – Μαραθώνος – Ηπείρου – πεζόδρομου, για την άρση και μερική επανεπιβολή της από 21-7-1993 – ΦΕΚ 958 Δ/18-8-1993 ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 87,88,89,90,91,92,93) του Ν. 4759/20.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του Δήμου Πειραιά για την ανακύκλωση απόβλητων ειδών ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Διαμόρφωση πρόσβασης σε οικόπεδο επί της Ιερού Λόχου 4, Ο.Τ 182/27 στον Πειραιά με διάνοιξη ράμπας σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα έργα:
 2. Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα Α.Α.Ε. 3Β/201,
 3. Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα Α.Α.Ε. 3Β/2016,
 4. Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στις Α΄,Β΄,Γ΄ & Δ΄ Δημοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε. 3Α/2014,
 5. Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στις Α΄,Β΄,Γ΄ & Δ΄ Δημοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε. 3Α/2016,
 6. Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στις Α΄,Β΄,Γ΄ & Δ΄ Δημοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε. 3Α/2018,
 7. Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, Δήμου Πειραιά Α.Α.Ε. 1/2015
 8. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε. 1/2016,
 9. Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων Α.Α.Ε. 4/2012,
 10. Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων Α.Α.Ε. 4/2017.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Νέα τροποποίηση της με αρ. 50/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτημάτων απαλλαγής αναλογούντων τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων μέχρι και την 30η-11-2021.

 

 1. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.                                                                         Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 493/18-7-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το αίτημα του ‘Ιδρύματος Δαμαλά’ για την τοποθέτηση μαρμάρινης προτομής του Αντωνίου Δαμαλά στην πλατεία Τερψιθέας, ως προς το σημείο τοποθέτησης και συγκεκριμένα να τοποθετηθεί η προτομή στο τελευταίο παρτέρι επί της Δραγάτση 1, πριν την Κολοκοτρώνη.

Εισηγητής: Δημητρίος Αράπης

 

 1. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Καλαμών έμπροσθεν του αριθμού 83, με εξαίρεση τα σχολικά λεωφορεία του ιδρύματος Προστασίας Νεότητος ‘Aγ. Πολύκαρπος – Αγ. Γεώργιος’ των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου, επί της Παρόδου Καραολή – Δημητρίου έναντι του Σταδίου Καραϊσκάκη.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση του αιτήματος της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για τη παραχώρηση της πλατείας ΚΑΝΑΡΗ (Πασαλιμάνι) στις 01-11-2021 για την πραγματοποίηση ομιλίας, μεταξύ των ωρών 17.00-22.00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του Συλλόγου των απανταχού εκ του νόμου Καρδίτσης καταγομένων για την παραχώρηση του χώρου στο μνημείο του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στις 7-11-2021 για την πραγματοποίηση τιμητικής εκδήλωσης, μεταξύ των ωρών 11:00-13:00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.