Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 8/9/2021

Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 8/9/2021

368
0

Και η 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά θα γινει διά τηλεδιάσκεψης,
για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 8-9-2021 και ώρα 17:30, σύμφωνα μετην από 11-3-2020 Π.Ν.Π "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,24 στον αριθμο:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2021 (5 η ).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
2. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (5 η ).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το B’ τρίμηνο
έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 30-6-2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
4. Τροποποίηση των με αρ. 548/2019, 549/2019 & 550/2019 αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορούν στη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων
του Δήμου Πειραιά, ως προς τη θητεία των μελών τους.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
5. Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος της
Ιωννιδείου Σχολής επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 & Δραγάτση.
Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση του
Έργου: Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Πειραιά για την εκπόνηση τεχνικών μελετών.
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

2
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την παροχή υπηρεσίας:
Διεύρυνση της λειτουργίας του Γαλάζιου Εργαστηρίου (Blue Lab), με τη δημιουργία πρόσθετων
εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας.
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
8. Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων στο
Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων
για το έτος 2021. Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
9. Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας
που επιβλήθηκε με το από 4-11-2019 Π.Δ – ΦΕΚ 704Δ/2019, συνολικού ποσού 76.827,99 €, υπέρ
αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας,
επιφάνειας 114,63 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 34 στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου
Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
10. Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας
που επιβλήθηκε με το από 29-10-2019 Π.Δ – ΦΕΚ 678Δ/12-11-2019:
Α) συνολικού ποσού 97.226,32 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την
ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 128,30 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ομ. Σκυλίτση
32 στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και
επικειμένων.
Β) συνολικού ποσού 102.104,44 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την
ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 104,20 τ.μ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομ.
Σκυλίτση 44 και Πραξιτέλους στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην
αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
11. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 60/Τ.27
που περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου-Παυσιλίπου-Επιδαύρου-Ακτή Κουμουνδούρου, για την
άρση και επανεπιβολή της από 24-9-1958-ΦΕΚ 153 Α /7-10-1958 Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης και
έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 87,88,89,90,91,92,93) του Ν. 4759/2020.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
12. Έγκριση ονομασίας ανώνυμης οδού στο πλάι της εκκλησίας του Αγ. Ελευθερίου και
Ελικώνος στα Καμίνια Ο.Τ. 38/Τ.25 σε οδό Πλατεία Αγίου Ελευθερίου.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.
13. Κατανοµή ποσού 335.146,52 € ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές
Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Δήµου
Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τoυς και την παρακράτηση του ποσού των
20.000 € από την Ταμειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών
καθαριστριών.
Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία
14. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Πειραιά για το σχολικό έτος 2021-22 και κάλυψη ή μη του κόστους λειτουργίας τους.
Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

3
15. Έγκριση παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 10ου Γυμνασίου Πειραιά στην
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.ΔΕ.Π.), από 1-9-2021 έως και 30-6-2022,
προκειμένου να λειτουργήσουν τα τμήματα του Προγράμματος Διδακτικής Αλληλεγγύης.
Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία
16. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως
υπευθύνου, ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργου:
«ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ – ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» – με
Ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510072 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για
τα έργα της ΣΑΕΠ 085/1.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
17. Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ 51 σχολικών φυλάκων, για τη χρονική
περίοδο από 7/2001 έως 6/2006.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
18. Έγκριση για παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021 του Δήμου
Πειραιά», από 17-9-2021 έως 26-9-2021.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη.
19. Δωρεάν παραχώρηση 47 διαφημιστικών θέσεων στα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, για
την προβολή των Πολιτιστικών Ημερών και Διαδρομών Θάλασσας Δήμου Πειραιά 2021 που θα
πραγματοποιηθούν από 17/9/2021 έως 26/9/2021.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
20. Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου από την Πάροδο Καραολή και Δημητρίου έναντι
γηπέδου Γ. Καραϊσκάκης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ.21
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
21. Κατάργηση της θέσης και αποξήλωσης κουβουκλίου κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου
επί της πλατείας Κανάρη αρ. 3
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
22. Χωροθέτηση περιπτέρου επί της οδού Άστιγγος 1 (Ακτή Τζελέπη).
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
23. Υλοτομία ενός δένδρου (ουασιγκτώνιας) στην πλατεία Νεράιδας στην Π. Κοκκινιά.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
24. Υλοτομία ενός δένδρου στην Γ’ Δημοτική Κοινότητα επί της οδού Φειδίου 18-Καστέλλα.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

Προηγούμενο άρθροΤην «πρωτιά» διεθνές τουρνουά κατά της COVID-19 ο Ολυμπιακός – Επικράτησε 98-93 τη Μονακό
Επόμενο άρθροΠώς θα είναι ο Πύργος Πειραιά – Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.