Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/12/2020

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/12/2020

423
0

Το 26ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, τη Τετάρτη 9-12-2020 και ώρα 16:00,  σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (8η). 

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Γ’ Τρίμηνο έτους 2020.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Έγκριση κανονισμού Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. 4. Αποδοχή των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας «Δ.Ε.Π.Ε.Π.», α) για τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα έτους 2021 των οχημάτων, β) για αμοιβή δικαστικού επιμελητή και την έγκριση καταβολής τους.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.) ποσού 450.000,00 € για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. 6. Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης  έξι μηνών ή μέχρι της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την εκπόνηση της Περιβαλλοντικής  Μελέτης για το κοιμητήριο «Αναστάσεως» Πειραιά 

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 

 1. 7. Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 1. Έγκριση ή μη καταγγελίας αόριστης μίσθωσης της μισθώτριας εταιρείας ΣΥΝΤΗΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από το Δημοτικό κατάστημα της Ιωννιδείου Σχολής επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Παρακατάθεση αποζημίωσης συνολικού ποσού 157.339,02 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος, επιφάνειας 339,38 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ.143 της περιοχής «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» του Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη – Νίκαιας, σε όμορη ιδιοκτησία του Δήμου Πειραιά, και για δικηγορική αμοιβή και έξοδα, σύμφωνα με την αρ. Μ19/2006 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής, μετά την υπ’ αρ. 471/2020 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά και την υπ’ αρ. 638/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά. Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

 

 1. Έγκριση σύνταξης Πράξης Αναλογισμού Αποζημίωσης για την εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και τη διάνοιξη τμήματος της οδού Παπαφλέσσα, μεταξύ των οδών Ναρκίσσου και Αιτωλικού, στα Ο.Τ. 263 και 264 του Τομέα 24, του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

 

 1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 147/Τ.27 στην Καστέλα, για την προσαρμογή της οικοδομικής-ρυμοτομικής γραμμής στην συμβολή των οδών ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ στην ΚΑΣΤΕΛΑ, στην υφιστάμενη κατάσταση.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

 

 1. Έγκριση τροποποίησης του ωραρίου λειτουργίας των γραμμών 2 & 2α (ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ) της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πειραιά, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.        Εισηγητής: Τουμαζάτου Αλεξάνδρα

 

 1. Έγκριση καθιέρωσης χώρων στάθμευσης δικύκλων καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην Λεωφόρο Ειρήνης κατά τις καθημερινές από τις 7:00 έως τις 12:00  περιοχής Γ’ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Πειραιά 2021-2023.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1.  Κατανομή ποσού 332.141,04 € (τριακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες εκατόν σαράντα  ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ως Δ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2020, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

16.      Λήψη απόφασης σχετικά με τις οφειλές και τα μισθώματα των κυλικείων των δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4735/12-10-2020(ΦΕΚ 197/Α΄

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Έγκριση μεταβολών των σχολικών μονάδων 22ου Νηπιαγωγείου Πειραιά, 17ου Νηπιαγωγείου Πειραιά, 43ου Νηπιαγωγείου Πειραιά,2ου Δημοτικού Ν. Φαλήρου και ανάληψη της δαπάνης λειτουργίας τους από τον Δήμο Πειραιά.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ Α.Ε. και του Δήμου Πειραιά για την διαχείριση/ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών (τηγανελαίων) του Δήμου μας.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

 

 1. Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης  με Ίδια Μέσα του Υποέργου  (Α/Α 1) «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)» της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607 ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό με σκοπό την παράταση λειτουργίας και χρηματοδότησής του.       Εισηγητής: Αγραπίδης Χρήστος

 

 1. Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης  με Ίδια Μέσα του Υποέργου  (Α/Α 2) «Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ» της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607 ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό με σκοπό την παράταση λειτουργίας και χρηματοδότησής του.

Εισηγητής: Αγραπίδης Χρήστος

 

 1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση δύο Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2021.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής, όπως ρητά ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ.Α.2123/36/01

( 1438 Β΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001(ΦΕΚ 16 Α΄), για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στον αθλητικό λιμενίσκο του Μικρολίμανου (πρώην ΕΚΙΠ), ο οποίος έχει συγχωνευθεί με το ΕΑΚΝ/ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (αρθ. 57, Ν. 4002/2011).

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πειραιά στα πενταμελή συμβούλια στήριξης των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Δήμου.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Δωρεάν παροχή υλικών στο Δήμο Δυτικής Σάμου λόγω του πρόσφατου σεισμού της 30ης/10/20.

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.   Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση κατάστασης εφημερίδων που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες ενημέρωσης το 2021. Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικων δράσεων 2020 σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά. Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 60 διαφημιστικών θέσεων στα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, για την προβολή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 7η Ιανουαρίου 2021.

Εισηγητής : Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. 29. Έγκριση χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση επιγραφής –τόξου κατεύθυνσης επί στύλου, στο πεζοδρόμιο έξω από φαρμακείο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 69.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση τοποθέτησης δύο (2) φωτεινών επιγραφών σε κοινόχρηστους χώρους, για τις ανάγκες της τουριστικής προβολής της πόλης μας. Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος
 2. Κατάργηση θέσης κενωθέντος – σχολάζοντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών – Πειραιώς αρ. 72Α (έμπροσθεν μάντρας ΔΕΗ).

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. 32. Κατάργηση θέσης σχολάζοντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου, που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.45-47»

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Κατάργηση θέσης σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Θηβών (και Τενέδου) στο Άλσος Δηλαβέρη. Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου επί της οδού Αγίου Ελευθερίου αρ. 49.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. 35. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Γενική Κλινική Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έμπροσθεν του κτιρίου της, επί της οδού Φιλελλήνων 34 για εγκατάσταση ISOBOX για τη διενέργεια PCR ή για αιμοληψίες ελέγχου αντισωμάτων ή και για την διενέργεια RAPID Test.

Εισηγητής : Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση εναπομεινάντων υλικών στο ΕΝΚ (Πύργος) Πειραιά.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Καταστροφή άχρηστων υλικών τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τα 6 πρακτικά της Επιτροπής Εκποίησης και Καταστροφής Άχρηστου Υλικού.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση υλικών σε Υπηρεσίες του Δήμου.

 Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τα 7 πρακτικά της Επιτροπής Εκποίησης και Καταστροφής Άχρηστου Υλικού.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Ανακύκλωση αχρήστων υλικών στο 9ο Γυμνάσιο Πειραιά.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Καταστροφή άχρηστου υλικού που ανήκει στο Τμ. Διοικητικού της Δ/νσης Διοίκησης.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.