Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 10/10/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 10/10/2019

885
0

Tην Πέμπτη 10-10-2019 και ώρα 16:00, στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα λάβει χώρα το 19ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,27 στον αριθμό:

 

Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων: 1ης έως 16ης /2019

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για: Α) Ορισμό 11 μελών- 6 Δημοτικών Συμβούλων και 5 εκπροσώπων Κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων, Β) Ορισμό Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων και Γ) Έγκριση των συνδεδεμένων μελών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων.

Εισηγητής Δήμαρχος

 

 1. Ορισμός επτά (7) αντιπροσώπων εκ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όπου το ένα μέλος θα είναι από τη μειοψηφία, για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής (για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου).

Εισηγητής Δήμαρχος

 

 1. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων σε αντικατάσταση του κ. Δαβάκη Γεώργιου & κ. Μελά Ιωάννη ως μελών της 5μελούς Διαχειριστικής Επιτροπής «Κοσμητεία του Ι.Ν. Αναστάσεως του Κοιμητηρίου Πειραιά» με θητεία έως 25/10/2020.

Εισηγητής Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πειραιά με τον αναπληρωτή του.

Εισηγήτρια Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Μείωση του ετήσιου μισθώματος του Θερινού Θεάτρου «Μενάνδρειο» το οποίο μισθώνει από το Δήμο η εταιρεία «The art of Comedy – Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε.», σε ποσοστό 20% για το έτος 2019, σύμφωνα με τη με αρ. 73/25-7-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.».

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για τη σύσταση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος Πειραιώς, ως συμβουλευτικού οργάνου της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., επί θεμάτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες του Λιμένος Πειραιώς και της ευρύτερης περιοχής δικαιοδοσίας του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και επί θεμάτων για την ανάπτυξη του Λιμένος Πειραιώς.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 Ν.2881/2001 (Α΄16) για το Λιμένα Πειραιά

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Εφορείας του Ιδρύματος “ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. β’ του Καταστατικού του Ιδρύματος.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός τακτικών μελών καθώς και των αναπληρωτών τους, για την συγκρότηση των δύο (2) Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για τα έτη 2019 – 2020.

Εισηγητής Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος και Πρόεδρος για τη σύσταση Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός Τεχνικού Υπαλλήλου του Δήμου ως μέλη της Επιτροπής Εκποίησης και Καταστροφής Άχρηστου Υλικού του Δήμου.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής βάσει των διατάξεων του άρθρου 221, παρ. 11 εδ. δ του ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α, με σκοπό τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών από την Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. βάσει της από 29-11-2007 Σύμβασης.

Εισηγητής Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κ. Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού από την χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Εισηγήτρια Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Εισηγητής Ρέππας Παναγιώτης

 

 1. Τροποποίηση της με αρ. 137/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Γενικού Αρχείου του Δήμου, που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά) επί της Ακτής Ποσειδώνος 2, ως προς τα γεωγραφικά όρια και τα τετραγωνικά μέτρα του ζητούμενου ακινήτου.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) άτομα, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου ‘Volunteering Among Immigrants’ (VAI) στο πλαίσιο του Προγράμματος AMIF.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 

 

 

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) άτομα, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου ‘Migrants Integration through Volunteering Activities’ (MIVA) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AMIF.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με επιστημονικό συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου ‘GREEN C PORTS’ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CEF 2014-2020.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο «Persistent Personal Data Vaults Empowering a Secure and Privacy Preserving Data Storage, Analysis, Sharing and Monetisation Platform» και ακρωνύµιο «DataVaults», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα HORIZON 2020 και ορισµός της ∆/νσης Πληροφορικής ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Εισηγήτρια Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Τροποποίηση της 392/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, για την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφών και διαγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισμό του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας

Εισηγήτρια Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ και του 5ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Εισηγητής Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης που αφορά στη γιορτή των Χριστουγέννων των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής Αγραπίδης Χρήστος

 

 1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην χορήγηση Υπηρεσιών Διαδικτύου.

Εισηγητής Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Ολοκλήρωση της μετατόπισης – χωροθέτησης περιπτέρου σε συνέχεια της με αρ. 348/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Ανάκληση της με αρ. 434/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη μετατόπιση περιπτέρου από την Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, στην ήδη χωροθετημένη θέση, επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων, μετά τη με αρ. 41/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εισηγητής Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 

 

 

 

 1. Έγκριση παραχώρησης εξήντα (60) ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου, προκειμένου να προβληθούν οι Χριστουγεννιάτικες Δράσεις του Δήμου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1η Δεκεμβρίου 2019 έως 7 Ιανουαρίου 2020 στην πόλη του Πειραιά.

Εισηγήτρια Ζαρακέλη Ανδριάνα

imeres thalassas
Προηγούμενο άρθροΠαράταση ρύθμισης οφειλών στο Δήμο Πειραιά μέχρι 31/12/2019
Επόμενο άρθροΦιλαρμονική : Συνεχίζει τις μουσικές βόλτες σε Καλλίπολη,Καμίνια και Κέντρο Πειραιά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.