Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά 18/9/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά 18/9/2019

579
0

Το 18ο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά θα γίνει για φέτος την Τετάρτη 18-9-2019 και ώρα 15:30, στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019 (8η)».

 

ΘΕΜΑ  2ο: «Μερική αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019».

ΘΕΜΑ 3ο: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, το καταστατικό του Ο.Π.Α.Ν. (ΦΕΚ 1533/2011 τ. Β΄)  και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019.

ΘΕΜΑ 4ο: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά «ΚΟ.Δ.Ε.Π.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, το καταστατικό της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ 1244/2011 τ. Β΄) και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019.

ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «ΔΗ.ΡΑ.Π.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, την τροποποίηση της συστατικής πράξης της «ΔΗ.Ρ.Α.Π.» ως προς την Διοίκηση (ΦΕΚ 300/2003 τ. Β΄) και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός νέων μελών επιτροπών παρακολούθησης έργων Δήμου Πειραιά χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Αττικής».

 

ΘΕΜΑ  7ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 199 και 186 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 & 9 του Π.Δ. 270/81».

 

ΘΕΜΑ  8ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α/81) και 194 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/06)».

 

ΘΕΜΑ  9ο: «Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών και ο έτερος αναπληρωτής του, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 της Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν διαδοχικά με τις διατάξεις του αρθ.1 παρ.8 της Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β) και τις διατάξεις του αρθ. 1 της αριθ. 24245/2019(ΦΕΚ 1403/Β/2019)».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής, όπως ρητά ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ.Α.2123/36/01 ( 1438 Β΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001(ΦΕΚ 16 Α΄), για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στον αθλητικό λιμενίσκο του Μικρολίμανου (πρώην ΕΚΙΠ), ο οποίος έχει συγχωνευθεί με το ΕΑΚΝ/ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (αρθ. 57, Ν. 4002/2011).

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση υπογραφής σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου μας στις Τράπεζες και ορισμός χρηστών των κωδικών e-banking».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Ιωάννη Π. Μώραλη και διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου, που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας από 14-10-2019 έως 21-10-2019 προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διεθνές Συνέδριο στην πόλη Qingdao με θέμα: “Εμβάθυνση της φιλίας των πόλεων, Συνεργασίας και από κοινού ευκαιριών ανάπτυξης”».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύναψη μνημονίου Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Δήμου Qingdao της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Καθορισμός των ειδικοτήτων πενήντα (50) ατόμων, των οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αναπλήρωση συμβασιούχου που είχε προσληφθεί για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α 1) «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)» της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)”  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020 και η οποία δεν καλύφθηκε με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 (αρ. πρωτ. 16576/716/04-03-2019) ανακοίνωση”».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “POP-MACHINA” στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με επιστημονικό συνεργάτη  για την υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου ‘proGIreg’ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Τροποποίηση της με αριθ. 137/27-02-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Γενικού Αρχείου του Δήμου, που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά) επί της ακτής Ποσειδώνος 2, ως προς τους όρους του διαγωνισμού και συγκεκριμένα: α) ως προς τα τετραγωνικά μέτρα το ζητούμενο ακίνητο να είναι επιφάνειας από 650 έως 1.400 τ.μ. και β) ως προς τα γεωγραφικά όρια να είναι μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη, Ακτή Μουτσοπούλου (παλιό ρολόι), Χαρ. Τρικούπη έως Ακτή Μιαούλη, Ακτή Μιαούλη έως Ακτή Καλλιμασιώτη & Κόνωνος, από Κόνωνος έως Αλιπέδου & Πλ. Ιπποδαμείας, από Ευαγγελιστρίας έως Γρ. Λαμπράκη, από Γρ. Λαμπράκη στη Τζαβέλα έως Θεάτρου με κατάληξη την Ακτή Μουτσοπούλου & Θεάτρου γωνία».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ”».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ”».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε για το έργο “Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια 2018-2019”, που η δαπάνη του παραμένει στο αρχικά εγκριθέν ποσό των 38.015,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24% = 9.123,72 € ήτοι σύνολο 47.139,20 €».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου “Ανάπλαση και Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012” κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2019».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας “Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων – Τέλη απόρριψης».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο Δημοτικό Σταθμό οχημάτων επί της Ρετσίνα 45” έως 30/11/2019».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: “Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου” με αναθεώρηση κατά ένα (1) μήνα».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Παράταση της σύμβασης που αφορά στη μεταφορά των ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου Πειραιά».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.