Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 29/7/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 29/7/2019

856
0

Tην ερχόμενη Δευτέρα 29-7-2019 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα γίνει το 16ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 84 θέματα της ημερήσιας διάταξης η μη συζήτηση των οποίων θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες με οικονομικές επιπτώσεις στον Δήμο:       

 

         ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ενημέρωση του Σώματος για τη στέγαση Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, λόγω του μέτρου εφαρμογής της υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Μερική τροποποίηση της με αρ. 131/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον κανονισμό τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2019, σχετικά με τις υφιστάμενες καταλήψεις με τραπεζοκαθίσματα των επιχειρήσεων που λειτουργούν επί της οδού Καραϊσκου, μεταξύ των οδών Δραγάτση και Βασ. Γεωργίου Α΄».

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Μίσθωση δύο ακινήτων για τη στέγαση δύο  Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Α΄ & Β΄ Δημοτική Κοινότητα αντίστοιχα».

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Μίσθωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού), χώρου στάθμευσης (parking), για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων των προγραμμάτων του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού, στα τρία γήπεδα που έχει μισθώσει ο Δήμος, βάσει της υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια οχημάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτ/των για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά: 1) Φορτηγό με υδραυλική πόρτα ανύψωσης και γερανό (ΟΜΑΔΑ Δ), 2) Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό 4Χ4-Λεπίδα εκχιονισμού-Αλατοδιανομέας-Δεξαμενή νερού με αντλία πλήρωσης (ΟΜΑΔΑ ΣΤ), 3) Επιβατικό όχημα με κινητήρα πετρελαίου (ΟΜΑΔΑ Ζ), 4) Δίκυκλη μοτοσικλέτα κυβισμού 125 cc (ΟΜΑΔΑ Η), 5) Επιβατικό όχημα SUN με κινητήρα βενζίνης (ΟΜΑΔΑ Θ)».

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία απ’ ευθείας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, λόγω του κατεπείγοντος, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης των δύο (2) γενόμενων άγονων διαγωνισμών για την ανάθεση εργασίας: Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά, για την περίοδο 15-10-2019 έως 15-10-2020, προϋπολογισμού 199.764,00 € και β) ορισμού και Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή ενεχυρίασης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη”».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου β’ τριμήνου έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών από την Ελληνικά Ταχυδρομεία  Α.Ε., βάσει της από 29-11-2007 σύμβασης, κ. Ιωάννη Π. Μελά, λόγω παραίτησης».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “GRESS” στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE»

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Ίδρυση Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Καθορισμός οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού των Πειραματικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της οριστικής μελέτης και του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού για τη “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ”, έργο το οποίο προτείνεται να χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από το “Πράσινο Ταμείο” του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για την υποβολή πρότασης με όλα τα προβλεπόμενα πρόσθετα στοιχεία και υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων για το σκοπό αυτό».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση α) απόσυρσης της με αρ. 53743/922/22-12-2016 αίτησης χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. οικ. 5101/28-04-2016 στον Α.Π.14 και στη Δράση “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων” β) αποδοχής συμμετοχής στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6335/28-06-2019 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στον Α.Π.14 και στη Δράση με τίτλο “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων” γ) υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πειραιά στη Δράση “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων”, δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 “Σχεδιασμός και λειτουργία Μηχανισμού Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800 της Πράξης “Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020” και  εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου  Δημάρχου Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της ανωτέρω απόφασης».

 

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή ανά τετράμηνο των υπηρεσιών της τριετούς διάρκειας προληπτικής συντήρησης και επισκευής πέντε καινούργιων αστικών λεωφορείων (τεσσάρων midi και ενός mini) καθώς και δύο απορριμματοφόρων οχημάτων 22 m3, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης των σχετικών συμβάσεων προμήθειας».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης για το έργο: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε’ Δημ. Κοινότητα” Α.Α.Ε. 8/2011».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση των πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τις διαγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση των πρακτικών της Β’ Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισμό του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές   βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας»

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας για τη σχολική χρονιά 2019-2020 μέχρι ποσοστού 10%».

 

ΘΕΜΑ 22ο : «Έγκριση προϋπολογισμού Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Η ΑΡΓΩ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 11 παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/10».

 

ΘΕΜΑ 23ο : «Παράταση περαίωσης του έργου: “Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ Δήμου Πειραιά” με αναθεώρηση, κατά ένα (1) μήνα».

 

ΘΕΜΑ 24ο : «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Αναβάθμιση – Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων”».

 

ΘΕΜΑ 25ο : «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά”».

 

ΘΕΜΑ 26ο : «Έγκριση του 9ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012’’».

 

ΘΕΜΑ 27ο : «Έγκρισή ή μη του αιτήματος της UNHCR, για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε τρία σημεία της πόλης του Πειραιά με ένα σταντ, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις ανθρωπιστικές δράσεις του οργανισμού, που έχει την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ».

 

ΘΕΜΑ 28ο : «Έγκριση ή μη του αιτήματος του Σωματείου Αρτοποιών Ν. Πειραιώς “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” για παραχώρηση του παρακείμενου χώρου από το κατάστημα Gazi College και πίσω από το χώρο του υπάρχοντος περιπτέρου, για τη διοργάνωση γιορτής ψωμιού στον Πειραιά από 21-23/9/19».

 

ΘΕΜΑ 29ο : «Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την παραχώρηση του πεζόδρομου επί της οδου Δραγάτση,  στις 16/10/2019, με σκοπό την πραγματοποίηση ημερήσιας διαδραστικής εκδήλωσης ενημέρωσης του κοινού , με αφορμή την εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής 2019».

 

ΘΕΜΑ 30ο : «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά με το ποσό των 50.335,11 €,  για την κάλυψη τρεχουσών ειδικών  αναγκών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς των, από τα έσοδα του κληροδοτήματος G. KELLIS».

 

ΘΕΜΑ 31ο : «Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ποσού 218.624,24 € στη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

ΘΕΜΑ 32ο : «Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ποσού 190.666,36 € στη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

ΘΕΜΑ 33ο : «Έγκριση μετάβασης τετραμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για τη συμμετοχή στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων”, στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 7-10/10/2019».

 

ΘΕΜΑ 34ο : «Έγκριση δημοσίευση μιας ολοσέλιδης καταχώρησης του τουριστικού οδηγού της πόλης μας Destination Piraeus στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οικονομική εβδομαδιαία εφημερίδα “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” (αφιέρωμα της εφημερίδας για τα ξενοδοχεία, την ακτοπλοΐα την κρουαζιέρα, τις αεροπορικές και τον τουρισμό), με σκοπό την τουριστική προβολή και ανάδειξη του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 35ο : «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα “ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ”, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτεμβρίου του 2019, στο Αμφιθέατρο του Σχολικού Συγκροτήματος Ραλλείου Γυμνασίου-Λυκείου Θηλέων Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 36ο : «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.658,00 €, που αφορά στην εκδήλωση των Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο».

 

ΘΕΜΑ 37ο : «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 427,39 €, για την αγορά αναμνηστικών δώρων- δέκα βιβλία με τίτλο, Πειραιάς Κέντρο Ναυτιλίας και Πολιτισμού- σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 53/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 38ο : «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.629,36 €, για την αγορά δέκα  αναμνηστικών δώρων-5 ασημένιων τριηρών-, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 53/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 39ο : «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 74,40 €, για αγορά στεφάνων για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 54/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 313,10 € (συμ/νου ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Βεάκειο, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 291/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.508,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 368/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου».

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 458,18 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας, στην πόλη Galati της Ρουμανίας, από 17-19/7/2019, για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην διευρυμένη συνάντηση του τοπικού Δικτύου Δράσης  Urbact (ULG), που διοργανώνει το διακρατικό δίκτυο μεταφοράς BLUACT και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Χορήγηση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Π.Α.Ε. σε 12 δόσεις σύμφωνα με το Ν. 4611/2019».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 210,98 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 160,00 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 550,00 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.609,61 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.490,78 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.100,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 50ο : «Διαγραφή βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής ποσού 189,20 €, από την εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., για έσοδα από την εκκαθάριση έτους 2014, για συλλογή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών».

 

ΘΕΜΑ 51ο : «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ενός υπόχρεου μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 , Ν.4178/13 και N.4495/17».

 

ΘΕΜΑ 52ο : «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, μετά την εξόφλησή τους από έναν από τους συνιδιοκτήτες του αυθαιρέτου, σύμφωνα με τα άρθρα 481-488 του Αστικού Κώδικα και 174 του Ν.3463/2006».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 150,00 €, λόγω είσπραξής του με το με αριθ. 535/31-12-2018 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 54ο: «Διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένης οφειλής ποσού 177,58 € υπόχρεου από έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης λόγω διαγραφής της οφειλής του».

 

ΘΕΜΑ 55ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 1.253,00 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των Βρεφ/κών Σταθμών, και τυχόν προσαυξήσεων, λόγω λανθασμένης καταχώρησης  ή  πολλαπλής εγγραφής».

 

ΘΕΜΑ 56ο: «Διαγραφή της με αριθμό 140900013608/23-3-2009 παράβασης του Α. Τ. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ, με αριθμό καταχώρησης 11149/14-5-2010 συνολικού  ποσού 150,00 €, λόγω λάθους στην καταχώρηση».

 

ΘΕΜΑ 57ο: «Διαγραφή της με αριθ. 140800019849/03-11-2011 παράβασης που αφορά σε παράβαση Κ.Ο.Κ. του οδηγού του με αριθ. κυκλοφορίας ΒΗΤ 0792 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής η οποία καθίσταται ακυρωτέα».

 

ΘΕΜΑ 58ο: «Διαγραφή της με αριθ. 150166207091/29-7-2016 παράβασης της ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, με αριθμό καταχώρησης 8385/12-8-2016 συνολικού  ποσού 80,00 €,  λόγω λάθους στην καταχώρηση».

 

ΘΕΜΑ 59ο: «Διαγραφή της με αριθ. 150166225349/28-7-2016 παράβασης της ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, με αριθμό καταχώρησης 8381/12-8-2016 συνολικού  ποσού 80,00 €,  λόγω λάθους στην καταχώρηση».

 

ΘΕΜΑ 60ο: «Διαγραφή της με αριθμό 150166217418/26-7-2016 παράβασης της ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, με αριθμό καταχώρησης 8204/29-7-2016 συνολικού  ποσού 80,00€ ,  λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση.

 

ΘΕΜΑ 61ο: «Διαγραφή της με αριθ. 121600356879/23-09-26 παράβασης, ποσού 80,00 € με αριθ. καταχώρησης 2700/20-03-2017 , λόγω λάθους στην καταχώρηση του αριθμού  που αναγράφεται επί του στελέχους της πράξης».

 

ΘΕΜΑ 62ο: «Διαγραφή από το Χρηματικό Κατάλογο 367/2019 της με  αριθ. 121600368067/25-11-2017 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 200,00 €».

 

ΘΕΜΑ 63ο: «Διαγραφή δύο βεβαιωμένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 1.220,00 €, με οφειλέτη τον οδηγό του με αριθ. κυκλοφορίας ΒΗΑ 0127 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής η οποία καθίσταται ακυρωτέα».

 

ΘΕΜΑ 64ο: «Διαγραφή έξι βεβαιωμένων παραβάσεων παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 402,81 €, λόγω λάθους στα στοιχεία της καρτέλας οφειλέτη και επαναβεβαίωση αυτών σύμφωνα με τις νέες καρτέλες των ιδιοκτητών των οχημάτων».

 

ΘΕΜΑ 65ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 7.099,54 €, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου Δραγατσανίου 33, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στο μισθωτή».

 

ΘΕΜΑ 66ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 2.151,72 €, στην κ. ΝΤΑΚΑ ΜΗΛΕΑ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 67ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 12.239,01 €, σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 4604/2019».

 

ΘΕΜΑ 68ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 4.697,29 €, στον κ. ΣΟΡΩΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 69ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 2.052,34 € στην υπόχρεο εταιρεία Κ. ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 70ο: «Διαγραφή συνολικού ποσού 10.678,35 € σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ  σύμφωνα με το Ν. 4604/2019».

 

ΘΕΜΑ 71ο: «Διαγραφή οφειλής ποσού 1.700,00 € του MARKOS LEFTER από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων υπαιθρίου εμπορίου έτους 2018, λόγω διπλής εγγραφής».

 

ΘΕΜΑ 72ο: «Διαγραφή ποσού 19,69 €, από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 7467/2019, που αφορά σε μίσθωμα κενωθέντος περιπτέρου για τον μήνα Ιούνιο 2019, λόγω παραίτησης».

 

ΘΕΜΑ 73ο : «Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 7622/2019 που αφορά σε μίσθωμα κενωθέντος περιπτέρου για τον μήνα Ιούλιο 2019 ποσού 479,22 €, λόγω παραίτησης».

 

ΘΕΜΑ 74ο : «Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 7622/2019 που αφορά σε μίσθωμα κενωθέντος περιπτέρου για τον μήνα Ιούλιο 2019 ποσού 585,70 €, λόγω παραίτησης».

 

ΘΕΜΑ 75ο : «Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 7622/2019 που αφορά σε μίσθωμα κενωθέντος περιπτέρου για τον μήνα Ιούλιο 2019 ποσού 646,62 €, λόγω παραίτησης».

 

ΘΕΜΑ 76ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 165/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην 788/2013 άδεια Κυριακάτικης Αγοράς με αριθμό θέσης -77-».

 

ΘΕΜΑ 77ο: «Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων με εξαίρεση το υπ’ αριθμ. ΥΖΑ 6771 σχολικό λεωφορείο, μόνο για στάση, έμπροσθεν της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) με διακριτικό τίτλο “ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΑΣ” επί της οδού Στρατήγη 35-37, κατά τις καθημερινές από τις 7:00 έως τις 17:00».

 

ΘΕΜΑ 78ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΥΜΙ 5089 αυτοκίνητο επί της οδού Αγ. Παρασκευής έμπροσθεν  του αριθμού 63-65».

 

ΘΕΜΑ 79ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΖΖΡ 1996 αυτοκίνητο επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς  έμπροσθεν  του αριθμού 21».

 

ΘΕΜΑ 80ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΖΚΖ 5599 αυτοκίνητο επί της οδού Κεφαλληνίας έμπροσθεν του αριθμού 13».

 

ΘΕΜΑ 81ο : «Υλοτομία ενός δένδρου αϊλάνθου στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού αρ. 16».

 

ΘΕΜΑ 82ο : «Ανακύκλωση αχρήστων υλικών στο 33ο Δημοτικό Σχολείο».

 

ΘΕΜΑ 83ο: «Καταστροφή αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται στα 33ο Δημοτικό                   &  Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 84ο: «Λήψη απόφασης για α) καταστροφή αχρήστου υλικού & β) ανακύκλωση υλικού, που βρίσκονται στις αποθήκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας».

 

imeres thalassas
Προηγούμενο άρθροΕργασίες πλήρους ανακαίνισης του “Παναγιώτης Σαλπέας”.
Επόμενο άρθροΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Φαληρικο Ορμο λογω ανάπλασης έως 3/8/2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.