Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 26/11/2018

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 26/11/2018

751
0

Το 31ο Δημοτικό Συμβούλιο για φέτος θα γίνει τη Δευτέρα 26-11-2018 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,80 στον αριθμό:

                  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και της Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Φ. Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» και κωδικό MIS 5032702, στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, και των όρων αυτής».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και της Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Φ. Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» και κωδικό MIS 5032747, στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ» του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, και των όρων αυτής».

 

ΘΕΜΑ 4ο:  «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης των οδών Ακτής Κουμουνδούρου και Ναυάρχου Βότση που περιλαμβάνονται στο έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».

 

ΘΕΜΑ  6ο : «Έγκριση α) αντιδρόμησης της οδού Γορτυνίας στο τμήμα από Λουκά Ράλλη έως Βούλγαρη και β) διαμόρφωσης σε αδιέξοδο της οδού Γορτυνίας στο τμήμα από Γρηγ. Λαμπράκη έως Λουκά Ράλλη».

 

ΘΕΜΑ 7ο:  «Έγκριση πρότασης για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά σε περιοχή χρήσης γης “Οικιστικό Πρόγραμμα”, για την ένταξη του ακινήτου επί της οδού Θηβών 50 και Φαλήρου ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά, σε περιοχή “Γενική Κατοικία”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13β του άρθρου 7 του Ν.4447/2016 και με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8586/6-9-2018 έγγραφο του Τμήματος Γεν. Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης».

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 73 -108 -111 του τομέα 27 στην Καστέλλα, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων, επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση (2η Τροποποίηση) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) με κωδικό 098/2018, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658, Έκδοση 3/0, με αριθμ. πρωτ. 6952/2331/Α3/30-10-2018, με θέμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 751 / 30-10-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων και των οικονομικών στοιχείων της πρότασης του Δήμου Πειραιά και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος)».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Ανάκληση της με αρ. 548/29-8-2018 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση: α) υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στη με αριθμ. πρωτ. 31630/28-6-2018 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017, β) αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για την υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και της υποβολής της πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών».

 

ΘΕΜΑ 11ο:  «Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ αφενός του Δήμου Πειραιά και αφετέρου του Εκπαιδευτικού Φορέα ΑΛΦΑ».

 

ΘΕΜΑ 12ο:  «Αποδοχή ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού σε σχέση με την ΑΓ              282/2018 αγωγή της εταιρείας ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Χ. ΑΤΕ.».

 

ΘΕΜΑ 13ο:  «Πρόσληψη τεσσάρων (4) Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής».

 

ΘΕΜΑ 14ο:  «Συμπλήρωση των 118/2012, 165/2012 και 98/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσαν την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά και καθιέρωση λειτουργίας σε 12ωρη, 16ωρη και 24ωρη βάση».

 

ΘΕΜΑ  15ο:  «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων-εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. 77/Α/81)».

 

ΘΕΜΑ 16ο:  «Τροποποίηση της αρ. 223/20-3-2017 απόφασης του Δ.Σ ως προς τον ορισμό υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ορισμός νέου υπευθύνου εκπροσώπου».

 

ΘΕΜΑ 17ο:  «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με σκοπό τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών από την Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε βάσει της από 29-11-2007 σύμβασης και των διατάξεων του άρθρου 221, παρ. 11 εδ. δ του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147Α)».

 

ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισμό του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και  διαγραφές  βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 19ο:  «Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρων στις στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 20ο:  «Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας δύο κολυμβητικών δεξαμενών».

 

ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση μεταβολών των σχολικών μονάδων του 17ου Δημοτικού σχολείου Πειραιά & του 6ου Νηπιαγωγείου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση του 2ου Σ.Π και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της εργασίας: “Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων του Δήμου – Συντήρηση Βρεφονηπιακών σταθμών”».

 

ΘΕΜΑ 23ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 24ο:  «Έγκριση του αιτήματος της Λέσχης ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΕΣΧΗ LIONS) για την παραχώρηση χώρου στην γωνία των οδών Σωτήρος Διός και Αλκιβιάδου στις 7 και 8 Δεκεμβρίου για υπαίθριο Χριστουγεννιάτικο παζάρι, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν από τη λέσχη μας σε ευπαθείς ομάδες της πόλης μας σε είδη».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας “Εγκατάσταση συστήματος σειράς προτεραιότητας Κεντρικού ΚΕΠ”».

 

ΘΕΜΑ 26ο:  «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των Επισκευών-Εργασιών επί των Δ.Π 209, 210, 284, 288 και 301».

 

ΘΕΜΑ 27ο:  «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των Επισκευών-Εργασιών επί των Δ.Π 259 & 301».

 

ΘΕΜΑ 28ο:  «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: «Επισκευή-συντήρηση νελκυστήρων ιδιόκτητων & ενοικιαζόμενων Δημ. Κτιρίων, πιστοποίηση ιδιόκτητων ανελκυστήρων».

 

ΘΕΜΑ 29ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναγόμωσης πυροσβεστήρων για το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 30ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εργασίας που αφορά έλεγχο και συντήρηση στο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό)».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συμβατικού αντικειμένου που αφορά στην ετήσια σύνδεση με ΕΛΤΑ της μηχανής γραμματοσήμανσης της εταιρείας MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συμβατικού αντικειμένου που αφορά στη συντήρηση και επισκευή της μηχανής γραμματοσήμανσης μέσω  της εταιρείας MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας προμήθειας λογισμικού για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης, βελτίωσης αναβάθμισης και υποστήριξης λογισμικού των υφιστάμενων εφαρμογών των υπηρεσιών του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην παροχή μουσικής και  ηχητικής κάλυψης για την εκδήλωση του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος του συμβατικού αντικειμένου: “Εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά, ως τουριστικού προορισμού, στα social media”, που αφορά στο “6ο παραδοτέο, σχετικά με την  διμηνιαία αναφορά προόδου υπηρεσιών 5ου διμήνου” τουριστικής προβολής του Πειραιά στα  social media».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση  των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών:

  1. « Καθαρισμός μοκετών βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2018 »,
  2. «Απόφραξη αποχέτευσης του 9ου & 10ου Βρεφ/κού Σταθμού».

 

ΘΕΜΑ 38ο:  «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΟΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

 

ΘΕΜΑ 39ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Για μίσθωση αυτοκινούμενης αερόσφαιρας κρουστικής ή περιστροφικής με πιστολέτο των 24 kg μαζί με χειριστή, για ημερήσια απασχόληση οκτώ ωρών εργασίας».

 

ΘΕΜΑ 40ο:  «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μαρίας Χατζηκυριακού και Ακτής Ξαβερίου, εντός των ορίων της Α’ Δημοτικής Κοινότητας».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση πραγματοποίησης του σεμιναρίου πιλοτικής εφαρμογής διάρκειας μίας ημέρας που θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά την εβδομάδα από 14-18/01/2019 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUES και παράθεσης ενός διαλείμματος καφέ στους συμμετέχοντες».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση φιλοξενίας ομογενών μαθητών από την Ελληνική Κοινότητα του Παναμά, στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης στην πόλη του Πειραιά, που θα συνδιοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και από το Ινστιτούτο Οδυσσέας και Αθηνά και θα πραγματοποιηθεί από 11-31/1/2019 στην πόλη μας».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση επίσκεψης Κυπρίων μαθητών/τριών και καθηγητών και παράθεση μπουφέ στο Δημαρχείο της πόλης του Πειραιά που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Ξενώνα Φιλοξενίας για τη στήριξη γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, του Δήμου Πειραιά, για τους μήνες Δεκέμβριο 2018 και Ιανουάριο 2019».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση τέλεσης του Μνημόσυνου Βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά (11-01-1944), που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή (στο κοιμητήριο της «ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση τέλεσης του Μνημόσυνου του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Αντωνίου Βλαχάκου του Πολεμικού Ναυτικού, που έπεσε στα Ίμια στις 31 Ιανουαρίου 1996 που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή (στον ανδριάντα του Ήρωα στην πλατεία Τερψιθέας».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση για τη δημοσίευση καταχωρήσεων σε δύο σελίδες περιοδικού ευρείας κυκλοφορίας, με σκοπό την προβολή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018 του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Ανανέωση συνδρομής στο τριμηνιαίο περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» για το έτος 2018».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.819,00 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Λεμεσό της Κύπρου, για την συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην 5η διακρατική συνάντηση του έργου “MOBILITAS”, μεταξύ 22 και 25 Οκτωβρίου 2018».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 124,00 € που αφορά στην αγορά δύο στεφάνων με άνθη σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 67/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 93,00 € που αφορά στην αγορά τριών δάφνινων στεφάνων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 67/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 545,60 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 623/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 465,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 55ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 948,60 € που αφορά εκδηλώσεις στις πέντε κοινότητες του Δήμου Πειραιά σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ 666/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 55ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 375,72 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 56ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 14.204,00 €  σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 337/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 57ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 744,00 €  σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 624/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 58ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 3.183,21 € για την πληρωμή εξόδων μετάβασης των υπαλλήλων, Καρακατσάνη Μαρίας και Νούλα Ελένης, στις Βρυξέλλες του Βελγίου 8-11/10/2018, για να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων».

 

ΘΕΜΑ 59ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 60,00 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Θεσσαλονίκη, από 7-9/11/2018, για τη συμμετοχή στη συνάντηση που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων στους οποίους κατοικούν πρόσφυγες και μετανάστες».

 

ΘΕΜΑ 60ο:  «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 112,60 € στην κ. Ραπανάκη Σοφιανή σύζ. Γεράσιμου, από μηνιαίες καταθέσεις στο λογαριασμό του Δήμου μας μέσω πάγιας εντολής στην τράπεζα Πειραιώς παρόλο ότι είχε εξοφληθεί η οφειλή της από ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη και ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 61ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ σύμφωνα με το Ν. 4555/2018».

 

ΘΕΜΑ 62ο:  «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 94.469,13 € του Δήμου λόγω παραγραφής τους».

 

ΘΕΜΑ 63ο:  «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 16.075,16 € σε  υπόχρεους του Δήμου μας από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 64ο: «Διαγραφή ποσού 80,00 € από το Χρηματικό Κατάλογο 7201/2018 για παράβαση του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ».

 

ΘΕΜΑ 65ο: «Διαγραφή ποσού 700,00 € παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΦΙΑΤΗ».

 

ΘΕΜΑ 66ο: «Διαγραφή ποσού 40,00 € από το 7196/2018 Χρηματικό Κατάλογο Παραβάσεων ΚΟΚ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ».

 

ΘΕΜΑ 67ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.609,13 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 68ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 440,00 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 69ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής 7.571,00 € της εταιρίας ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ε. και ΣΙΑ Ο.Ε, για τέλος από παράβαση κοινόχρηστων χώρων με αριθ. εγγραφής Β/208/2012».

 

ΘΕΜΑ 70ο:  «Διαγραφή συνολικού ποσού 1.145,50 €, του υπ’ αριθμ. 7321/23-10-2018 χρηματικού καταλόγου, για την εταιρεία “ ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ”ποσού 591,82 € και για τον κ. Χαλκιόπουλο Δημήτριο ποσού 553,68 €».

 

ΘΕΜΑ 71ο:  «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 47,92 € λόγω είσπραξης τους με το αριθ. 696/29-12-2017 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 72ο:  «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών δύο (2) υπόχρεων  μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11, Ν.4178/13».

 

ΘΕΜΑ 73ο:  «Διαγραφή ποσού 864,00 € που αφορά τέλος από παράβαση κοινόχρηστου χώρου του 2016 επειδή βεβαιώθηκε λανθασμένα».

 

ΘΕΜΑ 74ο:  «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’αριθμ. ΥΝΚ 6423 αυτοκίνητο επί της οδού Αποστόλη έμπροσθεν του αριθμού 61».

 

ΘΕΜΑ 75ο:  «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΚΜΚ 6372 αυτοκίνητο επί της οδού  Ίωνος Δραγούμη έναντι του αριθμού 9».

 

ΘΕΜΑ 76ο:  «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’αριθμ. ΥΝΡ 4045 αυτοκίνητο επί της οδού  Ακτή Μουτσοπούλου έμπροσθεν του αριθμού 37».

 

ΘΕΜΑ 77ο:  «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 188/23-03-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά που αφορά σε παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ ως προς το είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΗ 9903 και κατάργηση της θέσεως του παλαιού με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΜ 2863 επί της οδού Ειρήνης έμπροσθεν του αριθμού 56».

 

ΘΕΜΑ 78ο:  «Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Θεάτρου έμπροσθεν του αρ.83 και σε μήκος που δεν θα υπερβεί τα δύο μέτρα».

 

ΘΕΜΑ 79ο: «Έγκριση καταστροφής άχρηστου & ανακυκλώσιμου υλικού που βρίσκονται στις αποθήκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 80ο:  «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού που ανήκει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.