Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβούλιου 24/10/2018

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβούλιου 24/10/2018

772
0

Την επόμενη Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα γίνει το 27ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,68 στον άριθμο:


                  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο:  «Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 2ο:  «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 3ο:  «Αναπροσαρμογή των συντελεστών των Ανταποδοτικών Τελών για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019 και έγκριση του προϋπολογισμού Ανταποδοτικών Τελών (Εσόδων-Εξόδων) για το οικονομικό έτος 2019».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση λογαριασμών και λήξη της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ”».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση λογαριασμών και λήξη της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ”».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (ΔΕΠΕΠ), για τέλη κυκλοφορίας έτους 2019, για ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων και έγκριση καταβολής τους».

 

ΘΕΜΑ 7ο:  «Τροποποίηση του  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Πειραιά  (ΣΕΜ) ως προς τo άρθρο 3 και έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση των επεμβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της μελέτης του έργου: ‘ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ’».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση των ειδικών διαδρομών για την κυκλοφορία τουριστικών τραίνων στις Α’ & Β’ Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το γ’ τρίμηνο έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Ενημέρωση του Σώματος και συζήτηση σχετικά με τη με αρ. πρωτ. 37469/2018 Έκθεση Ευρημάτων, από τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών για το Δήμο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Δήμου Σάμου ».

 

ΘΕΜΑ 13ο:  «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών–υπηρεσιών».

 

ΘΕΜΑ 14ο:  «Συγκρότηση επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών –υπηρεσιών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για τα έτη 2018-2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ».

 

ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση ορισμού υπεύθυνου πράξης και ομάδας έργου για το πρόγραμμα “Volunteering Among Immigrants (VAI)”.

 

ΘΕΜΑ 16ο:  «Λήψη καταρχήν απόφασης επί του αιτήματος της Ένωσης Απανταχού Μανιατών».

 

ΘΕΜΑ 17ο:  «Παράταση μισθώσεων για τρεις μισθωτές του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 18ο:  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 94/2018 απόφασης  Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)” της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607».

 

ΘΕΜΑ 19ο:  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 95/21-02-2018 απόφασης  Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α 2) “Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ)” της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας λόγω επικαιροποίησης του Οργανογράμματος του Δήμου Πειραιά, (ΦΕΚ2913/Β/24.8.2017, ΦΕΚ 3330/Β/22.09.2017, ΦΕΚ 996/Β/21.03.2018), για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 098/2018 του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) με θέμα “Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου”».

 

ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση πρακτικών της Γ’ συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισμό του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές  βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της “Εργασίας κλάδευσης δένδρων”».

 

ΘΕΜΑ 23ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, που αφορά στην τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 379/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 24ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής συνδρομής σύνδεσης με Κ.Λ.Σ. έτους 2018 για το κτήριο του Ιστορικού-Φωτογραφικού Αρχείου & Ιδ. Συλλογών».

 

ΘΕΜΑ 25ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, για την επιμέλεια, την επίβλεψη και το μουσειακό σχεδιασμό των συλλογών Αραβαντινού Τσακίρη κ.τ.λ. που βρίσκονται στο  κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 26ο:  «Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για τη συνδρομή στη ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

 

ΘΕΜΑ 27ο:  «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 281”».

 

ΘΕΜΑ 28ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΜΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 & 2016».

 

ΘΕΜΑ 29ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας βιβλιοδεσίας πέντε (5) βιβλίων του Τμήματος Μητρώων Αρρένων».

 

ΘΕΜΑ  30ο:  «Έγκριση ή μη καταβολής ποσού 6.754,72 € και 15,00 ευρώ για την υπαγωγή στον Ν. 4495/17, περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών της Ιωνιδείου Σχολής, ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά».

           

ΘΕΜΑ  31ο:  «Έγκριση α) γενόμενης δαπάνης ποσού 5.766,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την υπηρεσία με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUACT & β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ  32ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ  33ο:  «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 626/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 34ο:  «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στη συνάντηση “Eurocities 2018”, που διοργανώνει η επιτροπή Eurocities της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εδιμβούργο της Σκωτίας από 28-30 Νοεμβρίου 2018».

 

ΘΕΜΑ 35ο:  «Έγκριση μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Θεσσαλονίκη, από 7-9 Νοεμβρίου 2018, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση που διοργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων στους οποίους κατοικούν πρόσφυγες και μετανάστες».

 

ΘΕΜΑ 36ο:  «Έγκριση πραγματοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                “κοπής  Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2019” για τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 37ο:  «Έγκριση για τη δημοσίευση δύο ολοσέλιδων καταχωρήσεων άρθρων (κειμένων) στην ελληνική γλώσσα σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, με θέμα τις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά και με σκοπό την τουριστική προβολή και ανάδειξη του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 38ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού  1.388,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας από 23-27/09/2018, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με ακρωνύμιο proGIreg, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος  HORIZON 2020».

 

ΘΕΜΑ 39ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.756,00 €, για τη δεύτερη παραλαβή 130 βιβλίων για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 337/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 40ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης, ποσού 807,24 €, για αγορά αναμνηστικών δώρων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 41ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 31,00 €, για αγορά στεφάνου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 67/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 42ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.011,00 €, που αφορά σε παράθεση γεύματος, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 627/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 43ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.580,00 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, από 12-16 Σεπτεμβρίου 2018, για συμμετοχή στο URBACT City Festival 2018».

 

ΘΕΜΑ 44ο:  «Έγκριση ή μη του αιτήματος της Τοπικής Μονάδας Υγείας (1η ΤΟΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ) για τη χρήση του χώρου της Πλατείας Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιά, με σκοπό τη διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΕΚ) Αγκαλιάζω, στις 25/10/2018, κατά τις ώρες 9.00-13.00».

 

ΘΕΜΑ 45ο:  «Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΔΗ.ΡΑ.Π., σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (πεζόδρομος Παύλου Μελά και Βλαχάκου, Πλατεία Κανάρη και Ρολόϊ, Πλατεία Δωδεκανήσου και ο χώρος άνωθεν του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδας στη Μαρίνα Ζέας), για την προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών-εορταστικών εκδηλώσεων εν όψει των Χριστουγέννων και του Νέου έτους, από 1/12/2018 έως 10/1/2019 με χορηγική υποστήριξη».

 

ΘΕΜΑ 46ο:  «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 10, ιδιοκτησίας κ. Μελά Νικολάου, με ενοικιαστή τον κ. NIKBIBAJ BESNIK».

 

ΘΕΜΑ 47ο:  «Επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος συνολικού ποσού 1.774,00 € από οφειλέτη, λόγω μη νόμιμης είσπραξης προνοιακού επιδόματος».

 

ΘΕΜΑ 48ο:  «Διαγραφή, λόγω παραγραφής, συνολικού ποσού 279.165,29 €, υπόχρεων επιστροφής στο Δήμο των κρατήσεων 1% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, που δεν παρακρατήθηκαν αλλά κατεβλήθηκαν αχρεωστήτως στους υπόχρεους, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2004 έως 30/6/2009 ποσού 162.777,52 € για 863 συνταξιούχους υπαλλήλους που βεβαιώθηκαν με τον υπ’ αριθ. 7143/5.7.2018 χρηματικό κατάλογο».

 

ΘΕΜΑ 49ο:  «Διόρθωση της υπ’ αρ. 633/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης».

 

ΘΕΜΑ 50ο:  «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 2.179,09 €  στην υπόχρεο εταιρεία  Κ. & Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ Ο.Ε από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 51ο:  «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 7.366,74 €, στην υπόχρεο εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΙ Μ. Ε.Π.Ε, από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 52ο :  «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών (21.875,30 €) σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 53ο:  «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών (11.287,88 €) σε υπόχρεους του Δήμου μας, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 54ο:  «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών (4.864,69 €) σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 55ο:  «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών ενός υπόχρεου, μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13».

 

ΘΕΜΑ 56ο:  «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 22.959,30 € λόγω παραγραφών».

 

ΘΕΜΑ 57ο:  «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 16.796,23 € λόγω παραγραφών».

 

ΘΕΜΑ 58ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών οικογενειακών τάφων συνολικού ποσού 125,00 €, που έχουν εξοφληθεί και στον με αριθ. 6735/2018 βεβαιωτικό κατάλογο φαίνονται ανεξόφλητες».

 

ΘΕΜΑ 59ο:  «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.227,23 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 60ο:  «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 892,98 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 61ο:  «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 483,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 62ο:  «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 880,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 63ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.860,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 64ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 960,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 65ο:  «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΒΝ 7073 αυτοκίνητο επί της οδού Ακτή Κουντουριώτου έμπροσθεν του αριθμού 7».

 

ΘΕΜΑ 66ο:  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Πειραιά, που αφορά σε προσωρινή παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, ως προς το είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΑ 9639».

 

ΘΕΜΑ 67ο: «Ανακύκλωση αχρήστου υλικού του 1ου Γυμνασίου Καλλίπολης».

 

ΘΕΜΑ 68ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού 6 ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών οι οποίες βρίσκονται στο χώρο των τμημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης».

Προηγούμενο άρθροΠαρεμπόριο στον Πειραιά : Χίλιες φορές να το πατάξεις ,χίλιες μια ξαναφυτρώνει
Επόμενο άρθροΟλυμπιακός 75-99 Αρμάνι Μιλάνο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.