Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 24/7/2017

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 24/7/2017

1507
0

Το 21ο Δημοτικό Συμβούλιου για φέτος θα γίνει τη Δευτέρα 24-7-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,43 στο αριθμό

                        ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά, ως προς τη σύσταση νέου Αυτοτελούς Τμήματος Διαχ/σης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Πειραιά (ΣΕΜ), ως προς τα άρθρα 1 και 6 και έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Άρση της επικινδυνότητας στις μετακινήσεις πεζών με εγκατάσταση επιπλέον οριζόντιας σήμανσης/διαγράμμισης της οδού 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά με την εγκατάσταση δύο επιπλέον διαβάσεων πεζών επί της 2ας Μεραρχίας στο ύψος της οδού Νοταρά και στο ύψος της οδού Πραξιτέλους, και των συνοδευτικών πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Π-21,Κ-15 και Κ-16, σύμφωνα το συνημμένο σχέδιο Σ-01 της Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχ/σης, Τμ. Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθιέρωση της οδού Αγίου Νικολάου σε οδό προτεραιότητας, έναντι της καθέτου αυτής οδού Τομπάζη, περιοχής Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δεληγιάννη στη Β’ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά, αποκλειστικά επί της οδού Βούλγαρη όλο το χρόνο».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε., ως ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία ανήκουν οι Ορκωτοί λογιστές κ.κ. Γκιπάλης Επαμεινώνδας και Αλαμάνος Παναγιώτης, εκκαθαριστές της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής  Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.Α.Π.)».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017».

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Λύση της Σύμβασης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (οδός Αγ. Δημητρίου αρ.63), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή αυτής κ. Γεώργιο Μήτραινα και του Δήμου Πειραιά που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του κ. Ιωάννη Μώραλη».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισμός Επιτροπής Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης: “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Διευρυμένο Κέντρο και παράρτημα ΚΕΜ) με κωδικό ΟΠΣ 5002607».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 και ορισμός εκπροσώπου».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για 1) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, για την συνέχιση του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), του Δήμου Πειραιά και της ΚΟΔΕΠ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της.

2) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας και των όρων αυτού, μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της ΚΟΔΕΠ για την υλοποίηση του Έργου «Εστία και Εργασία» και  εξουσιοδότηση υπογραφής του από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη.

3) Ορισμό  Επιστημονικά Υπεύθυνου και Ομάδας Έργου για το Έργο «Εστία και Εργασία» όπως υποβλήθηκαν στην από 12/06/2017 Αίτηση Χρηματοδότησης.»

4) Έγκριση της κατάρτισης του φακέλου Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης του Έργου για το διάστημα από 1/4/2017 έως 31/12/2017».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης για: 1) Έγκριση των όρων του Εσωτερικού Συμφώνου Συνεργασίας (Internal Co-Operation Agreement) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο YOUTH GUARANTEE “NEETs ON BOARD” & 2) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Εσωτερικού Συμφώνου Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου NEETs ON BOARD καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου για το έργο».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης  με τίτλο “Κέντρο Επιχειρηματικής  Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη” (ΚΕΚΓΑ)».

 

ΘΕΜΑ 16ο  : «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για το χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο τμημάτων της οδού Πλαΐτου, μεταξύ των οδών Σημίτου – Λυγινού και Λυγινού – Σκλαβούνου, στο Ο.Τ. 198 και 208 του Τομέα 29».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη καταρχήν απόφασης ως προς την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την Α2751/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά στην ιδιοκτησία Ελευθερίου και Ειρήνης Παπαδοπούλου ή την επανεπιβολή της».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση υπηρεσιακής χωροθέτησης-μετατόπισης του σχολάζοντος περιπτέρου που  ανήκε στην αποβιώσασα δικαιούχο ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ εντός των ορίων της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας και επί της οδού Θηβών (Πάρκο Δηλαβέρη) πλησίον της οδού Δηλαβέρη».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση υπηρεσιακής μετατόπισης του περιπτέρου της κας Θεολογίτου Αικατερίνης, από την οδό Ακτή Δηλαβέρη αρ.4, στην ήδη χωροθετημένη θέση επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α’ αρ.2 και Φίλωνος (έξω από Τινάνειο κήπο), διότι είναι τοποθετημένο σε οδόστρωμα».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος–κενού κουβουκλίου ενός περιπτέρου, της κας ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Αγρινίου 1 και κατάργηση της θέσης».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση μικρομετακίνησης και χωροθέτησης του περιπτέρου του κ. Μέξη Σώστη επί της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου 36».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου της κ. Ελευθεριάδου Αικατερίνης  (ενοικιαστής κ. Τσίντζηρας Γεώργιος), που βρίσκεται επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 7-9».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου της κας Ζαχαράκη Μαρίας  (ενοικιαστής  κ. Παπαρίδης Λεόντιος ), που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 11».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε’ Δημ. Κοινότητα Α.Α.Ε. 8/2011” και ανάθεσή της στην ανάδοχο εταιρεία του έργου L.M. CONSTRUCTION».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την αντικατάσταση και καθαρισμό ψευδοροφής δημοτολογίου».

 

ΘΕΜΑ 26ο:«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζημιών σε Δημοτικά κτίρια έτους 2015».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α΄,Β΄,Γ΄& Δ΄  Δημοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 3Α/16”».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε’ Δημ. Κοινότητα ΑΑΕ 3Β/16».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση τακτοποιητικού τρίτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Π. (ΣΑΤΑ) Α.Α.Ε. 3/2015» αναδόχου ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου «Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012» έως 31/05/2018».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό Δήμου Πειραιά Α.Α.Ε. 8/2012’’».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 632,80 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για την πληρωμή εξόδων, αυθημερόν μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου στις 11/7/2017, για τη συμμετοχή του Δ. Πειραιά σε συνάντηση με τις ενδιαφερόμενες περιοχές/περιφέρειες σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες και τα όργανα για τη γαλάζια ανάπτυξη».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.049,50 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης του  μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΤΑ, στη Μάλτα από 11 έως 14 Ιουνίου 2017 για συμμετοχή  στη 2η διακρατική συνάντηση του έργου MOBILITAS».

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού των υπαλλήλων-Κοινωνικών Λειτουργών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών – Τμ. Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Οικονόμου Σεβαστής & Γουλή Φωτεινής, από 1-1-17 έως 31-12-17, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 3.792,00 €, από τον Τριανταφυλλίδη Άρη του Νικολάου».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Απαλλαγή της οφειλέτριας Παπαδημητράτου Ελπίδας από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 991,27 €».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Βουδούρογλου Θεόδωρου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.216,23 €».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Διόρθωση του με αρ. 6437/2017 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά σε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Σωτήρος 48 & Λουκά Ράλλη φερόμενης ιδιοκτησίας Μπέρσου Κωνσταντίνου (Burgers Simply-Buddy and Soul ΕΠΕ)».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή των εγγραφών στην επωνυμία ΤΡΑΓΟΜΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με α/α καταλόγων 6238/2017 και 6239/2017, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 2%-5%, χρήσης 2008 οικονομικού έτους 2017, για το ποσό των 156,86 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 730,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Υλοτομία ενός δένδρου νεραντζιάς στην οδό Καλοκαιρινού αρ.18».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Υλοτομία δύο δένδρων στη συμβολή των οδών Υπαπαντής και Χορμοβίτου, λόγω εγκατάστασης νέου ιστού φωτεινής σηματοδότησης».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.